پادواني دوباره خودش را تحميل كرد

Iran Varzeshi - - استــــــــــقلال -

مدافع برزيلي اســتقلال بعد از يك بازي اســتراحت در بازي بــا لكوموتيو بــه تركيــب اين تيــم اضافــه خواهد شــد.منصوريان ترجيــح داد در بازي با سايپا به پادواني اســتراحت بدهد و اما اين بازيكن از دقيقه 85 وارد زمين شــد و موفق شــد گل برتري تيمش را به ثمر برساند و تاثيرگذاري او در اين بازي باعث شد منصوريان تصميم بگيرد در بازي با لكوموتيــو دوباره او به تركيب اصلي اين تيم برگردد.با اين شرايط به نظر ميرسد مجيد حسيني نيمكت نشين خواهد شد و پادواني زوج رابسون را تشكيل ميدهد

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.