ليزر نكته منفي بازي امشب

Iran Varzeshi - - استــــــــــقلال -

منصوريان روز گذشــته در لا به لاي حرف هايش به اين نكته اشــاره كرد كه هواداران بــا خود ليزر و مواد محترقه به ورزشــگاه نياورند. نكتهاي كه سرمربي استقلال به آن اشاره كرد مورد مهمي است كه نگاه ويژه ناظران اي اف سي را به همراه خواهد داشت.

در بازي اســتقلال و السد منهاي تمــام موارد مثبت و حضــور پر تعداد تماشــاگران در ورزشــگاه يك مورد بدجور توي ذوق مــيزد. هرگاه ژاوي صاحــب موقعيــت و تــوپ ميشــد هواداران اســتقلال با انداختن ليزر به صورت او سعي داشــتند تمركزش را به هــم بريزند كه اين مورد جزو نكات منفي بازي به حســاب ميآمد. هشدار منصوريان و توصيهاي كه به هواداران كرد كاملا بجا بود.

هواداران اســتقلال بايد بدانند كه انداختن ليزر به صورت بازيكنان حريف

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.