جباروف اطلاعات استقلال را به ما داد

Iran Varzeshi - - استــــــــــقلال -

هافبك ازبكســتاني ســابق استقلال، به ســرمربي لكوموتيو اطلاعاتي درباره آبي پوشان ارائه كرد. آندره نيكولايف، سرمربي تيم لكوموتيو ازبكســتان در نشست خبري گفت كه ســرور جباروف، اطلاعاتي درباره استقلال به آنها ارائه كرده است.

اطلاعاتي كه به زعم آندره نيكولايف، كلي بوده اســت اما نشان ميدهد جباروف كه مدتــي با اســتقلال تمرين كــرد و از جزييات ديدگاههاي فني ســرمربي آبيها هم باخبر بود نكاتي را درباره آبي پوشــان تهراني به هموطنان خود ارائه كرده اســت. اين در حالي اســت كه پيش از اين ماجرا منصوريان از اين بازيكن خواســته بود كه اطلاعاتــي در خصوص تيــم لكوموتيو در اختيار او قرار دهد كــه اين بازيكن حاضر بــه همكاري بــا منصوريان نشــده بود اما در مقابــل به ســرمربي لكوموتيو در مورد استقلال اطلاعاتي داده است.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.