مخالفت با طرح موزاييكي

Iran Varzeshi - - استــــــــــقلال -

مســوولان ورزشــگاه آزادي بــا طرح موزاييكــي اســتقلال مخالفــت كردند.در جلســهاي كه صبح ديروز ميان مســوولان كانون هواداران استقلال و مسوولان ورزشگاه آزادي برگزار شــد، با طرحهاي پيشنهادي طرح موزاييكي هواداران بــراي بازي امروز مخالفت شد.كانون هواداران استقلال 3 طرح پيشنهادي داشــت كه يكي از آنها آرم اين باشــگاه بود. طرح ديگر ستارههاي آسيايي اين باشگاه بود. همچنين طرح ديگر تبريك سال نو به خبرنگاران بود. مسوولان ورزشگاه آزادي با هر 3 طــرح هم مخالفت كردند تا فعلا اجراي طرح موزاييكــي در بازي امروز منتفي شود.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.