ناظم الشريعه: نتيجه در بازيهاي تداركاتي اهميت ندارد

Iran Varzeshi - - فوتبـــال ایـــران -

ســرمربي تيم ملي فوتسال معتقد است برگزاري بازيهاي تداركاتي باعث هماهنگي و كســب تجربه ملي پوشان ميشــود.محمد ناظم الشــريعه درباره اولين بازي تداركاتي تيم ملي فوتسال ايران مقابل عراق ميگويد: «با توجه به اينكه تيمي جــوان را در اختيار داريم، قصدمان هماهنگ شدن و كسب تجربه است. در مجموع بازي در اختيار ما بود و با وجــود اينكه ابتدا يك گل دريافت كرده و عقب افتاديم اما بازيكنان جوان و بــا انگيزه نتيجه بازي را به تســاوي كشــانده و ســپس در 3 دقيقه پاياني مســابقه با روي آوردن به سيستم پاور پلي پيروز شــديم. در واقع هر دو گلي كــه دريافت كرديــم، روي ضد حمله دريافت كرديم.»

ســرمربي تيم ملي ضمن تشكر از تماشاگران و مســوولان هيات فوتبال اســتان فارس و مســوولان دانشــگاه آزاد صدرا شــيراز ميگويد: «استقبال تماشــاگران شــيرازي شــور و شوق عجيبي به سالن مسابقه بخشيده بود و بازيكنان با انگيزه و با تمام وجود مقابل عراق به رقابت پرداختند.»

او دربــاره اهــداف برگــزاري اين بازيها اينطــور ميگويــد: «هدف از برگــزاري بازي دوســتانه همانطور كه گفتم، كســب تجربه و هماهنگ شدن ملي پوشــان با يكديگر است. بازيكنان خسته از بازيهاي ليگ هستند و نياز به هماهنگي بيشــتري دارند. بر همين اســاس بازي با تيم عراق كه تيم بسيار خوبي اســت و سال گذشــته در جام باشــگاههاي آســيا نايب قهرمان شده و بازيكنانــش درگيرانه بازي ميكنند، به كادر فنــي و بازيكنان كمك زيادي ميكند.»

سرمربي تيم ملي به كسب نتيجه در اين بازيها خيلي اهميت نميدهد: «نتيجه گرايي براي مــا اهميت ندارد و در حــال حاضر مهم اين اســت كه بازيكنان با ســبك و شيوه بازي كردن تيم ملي آشنا شوند و در ميادين اصلي عملكرد قابل قبولي داشته باشند.»

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.