دست نشان مقابل نساجي

Iran Varzeshi - - فوتبـــال ایـــران -

هفته بيســت و هشتم ليگ يك امروز در حالي با انجام 9 بازي پيگيري ميشود كه شاهد روياروييهاي حساسي خواهيم بود.شهرآورد مازندران يكي از بازيهاي مهم اين هفته است.

جايي كه نادر دســت نشــان با تيم خونه به خونه بابل مقابل نســاجي قائمشــهر و در واقع همشــهريانش قرار ميگيرد. تيم فولاد يزد كه شرايط خوبــي در جدول نــدارد ميزبان تيــم مدعي مس كرمان است.ســپيدرود صدرنشــين كه حالا بيش از پيش ســايه رقبا را احساس ميكند از راهآهن پذيرايي خواهد كرد.

ملــوان براي بهبود جايگاهش در جدول به زمين بادران ميآيد.فجر كه براي بقا بايد بازيهاي خانگي اش را با پيروزي پشت سر بگذارد ميزبان خيبر خرم آباد است.اكسين به زمين مس رفسنجان ميرود و دو تيم جنوبي پارس جنوبي و ايرانجوان رودرروي هم قرار ميگيرند.

دو بازيكن ســابق اســتقال و مربيــان فعلي آلومينيــوم اراك و نفت مسجدســليمان بازي ســختي را روبه روي هم خواهند داشــت.در آخرين بازي امروز هم تيم انتهاي جدولي اســتقال اهواز مقابل تيم مدعي گل گهر ميايستد.

هفته بيست و هشتم ليگ یك

دوشنبه 95/12/23 خونهبهخونه مازندران ............................................ نساجي مازندران )ورزشگاه هفتم تير بابل(، ساعت: 15 فولاديزد ........................................................................... مس كرمان )ورزشگاه شهيد نصيري يزد(، ساعت: 15 سپيدرود رشت ........................................................... راهآهن تهران )ورزشگاه شهيد عضدي رشت(، ساعت: 15 بادران تهران ............................................................ ملوان بندرانزلي )ورزشگاه كارگران تهران(، ساعت: 15 خيبر خرمآباد ...................................................... فجرسپاسي شيراز )ورزشگاه تختي خرمآباد(، ساعت: 15 مس رفسنجان ............................................................... اكسين البرز )ورزشگاه شهداي رفسنجان(، ساعت: 15 آلومينيوم اراك ................................................. نفت مسجدسليمان )ورزشگاه امام خميني)ره( اراك(، ساعت: 15 پارس جنوبي جم بوشهر......................................... ايرانجوان بوشهر )ورزشگاه تختي جم(، ساعت: 15:15 استقلال اهواز ......................................................... گلگهر سيرجان )ورزشگاه تختي اهواز(، ساعت:15:30

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.