حسيني: به دنبال بيشترين امتياز هستيم

Iran Varzeshi - - فوتبـــال ایـــران -

مجتبــي حســيني ســرمربي ذوبآهن كه اين روزها منتقــدان زيادي پيدا كــرده، حالا بــه چيزي جز پيــروزي مقابــل بنيــادكار ازبكســتان فكــر نميكند. حســيني در رابطه بــا اين بازي حساس كه امروز برگزار ميشــود، ميگويــد: «بازي امروز يك بازي بسيار سخت است. هر 2 تيم در بازيهاي قبلي خــود امتيازات زيادي را برابــر تيمهاي خوب آسيا از دســت دادهاند. امروز هر 2 تيم براي جبران بازيهاي گذشته به زمين ميروند و تمام وجودشان را در زميــن ميگذارند. 2 تيم تمــام تاش خود را ميكنند تا بيشــترين امتيازات را از اين بازي كسب كننــد. ذوبآهن هم بالاخره از اين قاعده مســتثني نيســت و همواره مقابل بنيادكار بازيهاي خوبي را به نمايش گذاشــته. امروز هم سعي ميكنيم بهترين نتيجه را كسب كنيم.» حسيني درباره غايبان تيمش ادامــه ميدهد: «در اين بازي ما قاســم حداديفر و محمدرضا عباسي را به دليل مصدوميت در اختيار نداريم. با اين حال بازيكنان ديگر در اختيار ما هستند و ريكاوري خوبي هم داشــتهاند. سعي ميكنيــم عليرغم فشــارها بازيكنــان را بــه ايــن بازي برســانيم. بازيهــاي اخير واقعا براي ما سنگين بوده.» ســرمربي ذوبيهــا در مورد بنيادكار ميگويد: «بنيادكار تيم بسيار خوبي است و همواره در فوتبال ازبكستان مشــهور بوده. 3 بازيكن از اين تيــم همه بازيكنان خوب، باهوش و فرصتطلبي هســتند كه ميتوانند به تيمهاي حريف ضربه بزنند. شــرايط ما امسال در ليگ قهرمانان آسيا طوري شده كه ما بازي اول را در امارات بوديم، بازي دوم را در عمان حضور داشــتيم و الان هم در ازبكســتان بازي داريــم. با وجود اين چارهاي نداريــم و بايد باز هم بهعنوان ميهمان بازي كنيم. وظيفه ما در مســتطيل سبز است كه بتوانيم بهترين نمايش خود را داشته باشيم.»

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.