چند نكته مهم از بنيادكار- ذوبآهن

Iran Varzeshi - - فوتبـــال ایـــران -

تيمهاي بنيادكار ازبكســتان و ذوبآهــن اصفهان در چارچوب هفته سوم مرحله گروهي رقابتهاي ليگ قهرمانان در ازبكستان رو در روي هم قرار ميگيرند. اين بازي از ســاعت 16:30 امروز به وقت تهران برگزار ميشــود كه چند نكته در مورد آن جالب به نظر ميرسد: * بنيادكار در حال حاضر با صفر امتياز در قعر جدول ردهبندي گروه ســوم جاي دارد. اين تيم در صورت شكســت دادن ذوب ميتوانــد به رده ســوم بيايد اما هر نتيجه ديگــري اين تيم را قعرنشين نگه ميدارد. * ذوبآهــن يك امتيــاز دارد. اين تيم اگر بتوانــد بنيادكار را شكست دهد 4 امتيازي ميشــود و ميتواند تحت شرايطي به رده دوم صعود كند. ذوبآهن در صورت شكست به قعر جدول سقوط ميكند. * ذوبآهــن در دو بازي قبلي خود هم در ايران به ميدان نرفت و حالا در ســومين بازي مقابل بنيادكار هم ميهمان است. البته ذوبآهــن در واقع در بازي دوم خود ميزبان الاهلي عربســتان بود اما اين بازي در كشور ثالث يعني مسقط عمان برگزار شد. * بنيادكار در تنها بازي خانگي خود مقابل العين با نتيجه 3 بر 2 شكست خورد. * بنيادكار در ليگ ازبكستان يك بازي انجام داده كه آن را هم با برد پشت سر گذاشته. * دوسان ميچيچ )صربستان(، الكساندر آلمپيجويچ )صربستان( و واديم ســميرتان )مولداوي( ســه بازيكن خارجــي بنيادكار هســتند، در ذوبآهن هم جري بنگســتون )هندوراس(، علي حمام و ربيع عطايا )لبنــان( بهعنوان بازيكنان خارجي فعاليت دارند. * سرگي لوشان روسيهاي هدايت تيم بنيادكار را بر عهده دارد. او 5 سال هم سرمربي تيم ملي ازبكستان بوده.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.