صانعي:روي دو، سه بازيكن شك داريم

Iran Varzeshi - - فوتبـــال ایـــران -

و «اليني ســيلوا» مربي برزيلي بدنساز تيم ملــي، كارش را آغاز ميكند. بعد از اتمام اين دوره كوتاه مدت اما پرفشــار بدنسازي، اردوي بعدي خود را فروردين ماه برگزار ميكنيم.خوشــبختانه مشكل خروجــي بازيكنان تيم اميد حل شــده و در صورتي كه ويزاي ســفر به فرانسه صادر شــود، براي بازي بــا تيم زير 21 ســال فرانسه به اين كشور سفر خواهيم كرد.»

به نظر ميرســد او تا حدود زيادي نفرات اصلياش را شــناخته است: «90 درصد تركيب تيمم را شناختهام و روي دو، سه بازيكن براي انتخاب نهايي شك دارم. بازي با تيمهــاي اروپايي از جمله تيم زير 21 ســال فرانســه به ما كمك ميكند كه بيشــتر ضعفهــاي مان را بشناسيم. از آنجا كه بازيكنان ما زير 20 ســال هستند، تفاوت ســني با بازيكنان

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.