راهآهن ضد فوتبال بازي نميكند

Iran Varzeshi - - فوتبـــال ایـــران -

علــي نظرمحمدي ســرمربي تيم فوتبال سپيدرود رشت درباره بازي تيمش مقابل راهآهن ميگويد: «بازي سختي با راهآهن داريم. بعد از حضور دينمحمدي در تيــم راهآهن اين تيــم نتايج خوبي گرفته است. دينمحمدي همبازي سابق من در تيم پگاه بود و توانســته شــرايط خوبــي را در راهآهن فراهم كند. راهآهن خطر سقوط تهديدش نميكند.آنها ضد فوتبال بــازي نميكنند و فوتبال كثيفي ارائه نميدهنــد. نقاط قوت و ضعف تيم دينمحمدي را به خوبي ميشناســم و براساس آن برنامهريزي كردهايم.»

او درباره تشكيل كميته ضد تباني در ليــگ يك اينطور ميگويــد: «انجام نظارت سفت و محكم خيلي خوب است. بايد پاي دلالها هم از فوتبال كوتاه شود هر چند معتقدم وقتــي قانون محكمي را ارائــه بدهيم و آن را به درســتي اجرا كنيــم با خيلــي از اين مســائل به طور خودكار برخورد ميشود.كميته انضباطي و فدراســيون فوتبال بايد آييننامههاي محكمــي را اجرا كنند كه قوانين محكم ميتواند ضد فساد باشد هر چند فوتبال نســبت به اصناف ديگر پاكتر اســت. از ســوي ديگر برخي افــراد در فوتبال تاش ميكنند آن را ناپاك كنند كه اگر فوتباليها محكم و اســتوار باشند و براي مانــدن در فوتبال به افــراد غير فوتبالي وابســته نباشــند قطعا شــرايط فوتبال بهتر خواهد شــد. فوتباليها بايد اتحاد و همبســتگي خود را حفظ كنند و مربي، مديرعامل و باشگاه هم به تعهدات خود پايبند باشند تا حق به حقدار برسد.»

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.