مومنی: ميخواهيم صعودمان را قطعي كنيم

Iran Varzeshi - - فوتبـــال ایـــران -

مهدی مومنی هافبك تهاجمي استقلال خوزستان كه در بازيهاي اخير تيمش يكي از بهترينهاي تيمش بود، حالا خود را آماده بازي با لخوياي قطر كــرده. مقابل تيمي كه به دنبال رسيدن به صدر جدول اســت و تلاش ميكند اين جايگاه را از آبيهاي خوزســتاني بگيرد. مومني درباره اين بازي، بازي با پرسپوليس و ... صحبت ميكند. پرسپوليس در نيمه اول خوب بود

پرســپوليس در نيمه اول خوب بازی كرد و به گل هم رســيد. نيمه دوم با صحبتهای كادرفنی بچهها به خودشان آمدند و توانستيم در نيمــه دوم خوب بازی كنيــم. البته مقابل اين همــه هوادار بازی كردن آن هم در شــرايطی كه بعضی از بازيكنان ما برای اولين بار در ورزشگاه آزادی مقابل اين همه هوادار به ميدان میرفتند، سخت بود. با انگيزه مقابل سرخپوشــان تهرانی به ميدان رفتيم اما خيلی زود گل خورديم و تمام برنامههايمان از بين رفت. در نيمه دوم میتوانســتيم گل بزنيم اما پرسپوليســیها بدون اشتباه بودند و همين موضوع باعث شد فرصتهايمان از دست برود. داور با سوتهايش روی اعصاب ما بود

اگر داور كمی مهربانتر میبود میتوانســتيم بازی خوبی انجام دهيم اما او در بعضی صحنهها با سوتهای اشتباهی كه زد، بچههايمان را عصبی كرد و بازی از دستمان خارج شد. داور عهد كرده بود من را اخراج كند

كارت دوم اصلا حقم نبود. زمانی كه داور سوت پايان بازی را زد، توپ جلوی پايم قرار گرفته بود و ســر و صدای هواداران باعث شــد كه سوت زدن داور را نشنوم اگرچه آقای حيدری از ابتدا عهد كرده بود كه من را اخــراج كند. البته داور زمانی كه زير توپ زدم 30 متری با من فاصله داشت؛ نه اهانتی و نه چيزی فقط روی حرف خودش كــه در بين بازی به دليــل خطا نگرفتنش تشــويقش كردم و به من كارت اول را داد و گفته بود اگر اشــتباه ديگری انجام بدهم اخراجم میكنــد، ماند و من را اخراج كرد. واقعا اين كار داور شــرمآور است فيلم بازی موجود اســت و فكر نمیكنم دليلی داشت كه كارت زرد دوم را به من نشان بدهد. به حمايت هواداران نياز داريم

ايــن هفته بايد تمام تلاش و تمركزمــان را روی بازی بگذاريم كه بتوانيم يك بار ديگر در اهواز دل مردم خوزســتان را شــاد كنيم. واقعــا به حمايت هوادارانمان در اين بــازی نياز داريم تا بتوانيم بازی سخت اين هفتهمان در باشگاههای آسيا را پيروز شويم و صعودمان را به مرحله بعدی قطعی كنيم. كارمان واقعا در اين هفته و مقابل لخويا خيلی سخت است.

اعتراف بلماضی به قدرت تهاجمی شاگردان پورموسوی:

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.