ايرانپوريان: من هم دوست دارم به تيم ملی دعوت شوم

Iran Varzeshi - - فوتبـــال ایـــران -

محمــد ايرانپوريــان مدافــع تراكتورسازي تبريز ظاهرا متوجه شده باز هم در ليست تيم ملي نيست و تنها يك بازيكن از تراكتــور به اردو دعوت شده. اين در حالي است كه هنوز ليست تيم ملي اعلام نشــده و قرار است 28 اسفند اســامي اعلام شود. با اين حال، ايرانپوريان از اين مســاله ناراحت است و ميگويد: «دوســت داشتم من هم در اين برهه به تيم ملی دعوت میشــدم اما حالا هــم كه اين اتفــاق رخ نداده بــرای تيم ملی در ايــن دو بازی پيش رو آرزوی موفقيــت میكنــم و كار ديگری از دســتم برنمیآيــد.» مدافع تراكتوريها دربــاره دلخوری بازيكنان تيمش از ليست تيم ملی ادامه ميدهد: «در جريان دلخوری بازيكنان نيســتم و تنها چيزی كــه میتوانم بگويم اين اســت كه دوست داشــتم به تيم ملی دعوت شــوم. دعوت اين تعداد بازيكن از تراكتورسازی تصميم كادر فنی بوده و بايد به آن احتــرام بگذاريم.» محمد ايرانپوريــان درباره ناراحتی هواداران از پايان يافتن ســال 95 با تساوی مقابل فولاد خوزســتان ميگويــد: «طبيعی است كه هواداران انتظار برد از ما داشته باشــند و از اين موضوع ناراحت شوند. خودمان هم انتظار داشتيم با برد مقابل فولاد فاصله امتيازی با پرســپوليس را كمتر كنيم.» ايرانپوريان با اشــاره به از دست رفتن اميد قهرمانی در ليگ برتر ادامه ميدهد: «حالا با توجه به اختلاف امتيازی كه داريم اميدمان برای رسيدن بــه قهرمانــی در ليگ برتــر كمرنگ شــده.» مدافــع تراكتورســازي تبريز در واكنش به اين موضــوع كه امكان دارد 6 امتياز از پرســپوليس كم شود و اينطور تيمش میتواند برای رســيدن به قهرمانــی اميدوار باشــد، ميگويد: «اصلا، ما دوســت نداريم اين اتفاقات رخ بدهــد تا مــا به قهرمانــی اميدوار شــويم. در واقــع فكر میكنــم جالب نباشد چنين چيزی را برای رقيب خود بپســنديم چراكه آنها هم تا به اينجای كار زحمــت كشــيدهاند.» ايرانپورپان با اشــاره به مشــكلات مالی كه با آن مواجه هســتند، توضيح ميدهد: «ما تا به امروز 44 درصد از باشــگاه دريافتی داشتهايم و مسوولان قول دادهاند پيش از عيد درصدی از مطالبات را پرداخت كنند. ما هم مانند خيلی از تيمهايی كه اعتصاب كردهاند پــول نگرفتيم اما اگر میبينيد در تراكتور تا به امروز اعتصابی انجام نشده به خاطر هواداران است. تيم ما پرطرفدار است و احساسات آنها را به خوبی در نظر میگيريم.»

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.