عباسيان: فصل بعد بايد جايي باشم كه خودم را بيشتر نشان دهم

Iran Varzeshi - - فوتبـــال ایـــران -

هافبــك چپ پاي تيــم فوتبال پديده خراســان اعتقــاد دارد كه ايــن تيم هنوز خطر ســقوط به ليگ دسته اول را احساس ميكند.معين عباســيان ميگويد: «خدا را شــكر ســال 95 بهخوبي براي تيم ما تمام شــد و با برد مقابل پيكان ثابت كرديم كه دو پيروزي قبلي تصادفي نبود. كســب اين 9 امتيــاز خيلي به ما كمــك كرد اما هنوز از منطقــه خطر جدا نشــدهايم. ما دو بازي حســاس با ماشينســازي و صبا داريم و از طرفي بايد مقابل چهار تيــم پرقدرت قرار بگيريم.» عباســيان درباره تيــم آيندهاش ميگويد: «چيزي هــم در مورد آينده قابل پيشبيني نيست. بايد جايي باشم كه بيشتر خودم را نشان بدهم و بيشتر ديده شوم».

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.