استقلال خوزستان در حمله قدرت زيادي دارد

Iran Varzeshi - - فوتبـــال ایـــران -

پيروزيهاي استقلال خوزستان مقابل حريفان آسيايي، باعث شد حالا لخوياي قطر واهمه زيادي براي رويارويي با اين حريف ايراني خود داشته باشد، آن هم در بازي مهمي كه در اهواز و با حضور تماشاگران خوزســتاني برگزار ميشود. جمال بلماضی ســرمربی الجزايری لخويا در آخرين تمرين تيمش در قطر نســبت به قدرتمند بودن اســتقلال خوزســتان تاكيد كرد و در مورد اين حريف خود گفت: «حريف ايرانی تيم قدرتمند و تهاجمی اســت كه از حمايت پرشور هواداران خود در بازی روز سهشنبه برخوردار خواهد بود. پس بايد در خط حمله و خط دفاع توازن لازم را داشته باشيم.» همچنين محمد بشير مدير رسانهای لخويــای قطر با اعلام اينكــه كادرفني و بازيكنان ايــن تيم به دنبال پيروزي هســتند، درباره اين بازي ميگويد: «لخويا از هر لحاظ آماده بازی برابر اســتقلال خوزستان در هفته ســوم گروه B ليگ قهرمانان آسياست و انگيزه مضاعفی پس از پيروزی در بازی اخير ليگ ستارگان قطــر با الخريطيات و رســيدن به صدر جدول ردهبندی كســب كرد. لخويا به دنبال پيروزی و كســب هر سه امتياز در بازی مقابل استقلال خوزستان است تا ضمن باقی ماندن در كورس رقابت با ديگر تيمها كار خود را برای صعود به مرحله بعدی ليگ قهرمانان آسيا آسان كند.»

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.