باراني: خيلي راحت گل ميخوريم

Iran Varzeshi - - فوتبـــال ایـــران -

هافبك تيم فوتبــال پيكان تأكيد كرد كه نتايج اين تيم در دو بازي اخير نميتواند عملكرد آنها را زير سوال ببرد. محمدصادق باراني ميگويد: «متأسفانه نتايج بدي گرفتيم اما اين دو باخت نميتواند عملكرد كلي تيم ما را زير سوال ببرد. در ابتداي فصل خيليها تصور ميكردند كه جزو گزينههاي ســقوط باشــيم، ولي الان در ميانههاي جدول قرار داريم. البته اين دو باخت براي ما تلخ بود و سال را با ناراحتي به پايان رسانديم. اميدوارم در تعطيــلات نقــاط ضعفمــان را برطرف كنيم.»بارانــي درخصــوص عملكرد ضعيف خط دفاعي پيــكان ميگويد: «متأســفانه مــا خيلي راحت گل ميخوريــم و بايد اين مشكل را بهصورت كلي از بين ببريم.»

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.