لخويا با جت اختصاصي آمد

Iran Varzeshi - - فوتبـــال ایـــران -

لخويــاي قطر عصر ديــروز برای بازي مقابل اســتقلال خوزســتان در هفته سوم ليــگ قهرمانان آســيا با جــت اختصاصی وارد اهواز شــد. استقلال خوزستان و لخويا از ســاعت 17 فردا در ورزشگاه غدير اهواز به مصــاف يكديگر میروند. لخويا ســاعت 19 ديروز با يك جــت اختصاصی به اهواز سفر كرد و در هتل پارس حاضر شد. زمان جلسه هماهنگی و نشست خبری اين بازي اعلام شــد كه طبق آن جلســه هماهنگی ســاعت 11 امروز شروع ميشــود. جمال بلماضی ســرمربی لخويا ســاعت 12 و 30 دقيقه پاسخگوی سوالات خبرنگاران است. سيدسيروس پورموسوی سرمربی استقلال خوزســتان هم از ســاعت 13 در نشست خبری قبل از بازی حاضر میشود. استقلال خوزســتان امروز از ساعت 15 و 30 دقيقه تا 16 و 30 دقيقه در ورزشــگاه غدير محل برگزاری بازی يك جلســه تمرين میكند. تمريــن لخويا در ورزشــگاه غديــر هم از ساعت 17 تا 18 برگزار میشود. با تصميم مسوولان استقلال خوزستان تماشای بازي امروز اين تيم مقابــل لخويا برای هواداران رايگان اعلام شد.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.