معرفيدوپينگيهاباتلفنهمراه

Iran Varzeshi - - صفحـــه آخـــر -

آژانس ضددوپينگ جهان WADA( ) برنامهاي براي تلفنهاي همراه هوشمند طراحي كرده است كه با كمك آن ورزشكاران ميتواننــد هر گونه دوپينگي را به وادا گــزارش كنند. به نقل از سايت اينســايددِگيمز ‪Inside the games(‬ ،) اين برنامه جديد وادا قابل نصب بر روي گوشــيهاي اندرويد و آي او اس اســت. اين برنامه اسپيك آپ ‪Speak up(‬ ) نام دارد. دبيركل وادا معتقد اســت كه اين برنامه ميتواند ورزشكاران را تشويق كند تا وادا را از هر گونه مورد دوپينگ آگاه كنند. پيش از اين نيز وادا به ورزشــكاران اعلام كرده بود كه هر گونه اطلاعاتي را ارائــه دهند. در گزارشهاي مــك لارن كه مربوط به دوپينگ روســيه بود، تعدادي از ورزشــكاران اطلاعاتي را افشا و به اين بررسيها كمك كردند.وادا اعلام كرده است هر ورزشكاري كه اطلاعات مفيد به وادا ارائه كند با او قراردادي بســته ميشود تا حقوق او رعايت شود و از او حمايت لازم صورت گيرد. مرغ پرپر پرپر شدن يك مرغ دريايي روي پيست مسابقات موتورسواري در استراليا، شايد هيچ اهميت خبري نداشته باشد اما وقتي يكي از عكاسان حاضر در اين مسابقات با ثبت اين تصوير هنرنمايي ميكند، آن وقت ديگر نميتوان به راحتي از خير انتشارش گذشت. هر چند كه بدون شك مرگ يك پرنده در راستاي يك مسابقه ورزشي از زاويهاي ديگر هرگز نميتواند اتفاق و تصوير دلنشيني باشد اما به لحاظ فني، تصوير درخور توجهي به حســاب ميآيد. اين تصوير لحظه برخورد مارك مارلز، شــركت كننده مطرح كشور ميزبان با مرغ دريايي است كه از روي پيست ميگذشت. سرعت موتورسواران به اندازهاي بالا بود كه به محض برخورد، اين مرغ دريايي پرپر شده است. در چنين رقابتهايي البته حوادثي اينچنيني ميتواند خطرات بزرگتري را در پي داشته باشد اما اين برخورد صرفاً به پرپر شدن اين مرغ دريايي نگون بخت ختم شده است.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.