درآمدزايي به شيوه پرسپوليس

Iran Varzeshi - - صفحـــه آخـــر -

مشكلات مالي و شــكايتهاي بينالمللي باعث شد مديران پرسپوليس بحــث كمك گرفتن از هواداران را مطرح كنند. مديران اين باشــگاه در روزهاي اخير بارها با تبليغات گسترده و اعلام شماره حساب از هواداران خود خواســتهاند در حد توان به باشــگاه كمك مالي كنند. در حالي كه قرمزها براي شكايت ژوزه به رقمي بالغ بر هفت ميليارد تومان نياز دارند، از زمان اعلام شــماره حساب تاكنون مبلغ تهيه شده به رقم نيم ميليارد تومان هم نرسيده و بعيد است افزايش چشمگيري نيز داشته باشد. به اين ترتيب مديران پرســپوليس كه مدعي شــدهاند بــا اين طرح به دنبال پيشگيري از بروز مشكلات آينده بودهاند بايد راه حل ديگري پيدا كنند. مشكل اصلي اينجاست كه مديران باشگاههايي چون پرسپوليس، بحث درآمدزايي از هواداران را با درخواســت كمك مالي از آنها اشتباه ميگيرند. در شــرايطي كه در بسياري از كشــورهاي دنيا با راهكارهايي اصولي از هواداران ميليوني خود درآمدزايي ميكنند، مديران پرسپوليس به اولين راهكاري كه به ذهن شان رسيده بسنده كردهاند و شماره حساب باشگاه را در اختيــار هواداران گذاشــتهاند تا آنها كمكهــاي نقدي خود را به حساب باشگاه واريز كنند، بدون اينكه حتي ذرهاي احترام براي هواداران قايل شوند و حداقل در ازاي اين كمكهاي مالي، خدماتي براي آنها در نظر بگيرند. واقعيت اين است كه با اين شرايط چنين طرحهايي از همان ابتدا شكست خورده هستند.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.