احتمال حذف يوز از لباس تيم ملي

Iran Varzeshi - - صفحـــه آخـــر -

پيش از اعزام تيم ملي فوتبال ايران به جام جهاني 2014 برزيل با راهاندازي كمپين حفاظت از يوز ايراني، تيم ملي فوتبال كشورمان سفير اين كمپين شــد تا تصوير يوزپلنگ بر گوشهاي از لباس تيم ملي نقش ببندد و بعد از آن هم، يوز همواره عضو ثابتي از لباس تيم ملي بود و به نوعي مليپوشــان فوتبال ايران با نام و نماد يوز در فوتبال آســيا معروف شــدند. در تمام اين مــدت نقش پر رنگ و بزرگ يوز بر روي لباس تيم ملي يكي از دغدغههاي توليدكنندگان لباس تيم ملي بود اما با اين وجود، مسوولان تيم ملي اصرار زيــادي بر وجود نقش يوزپلنگ روي لباس تيم ملي داشــتند. تغيير ايجاد شــده در توليدي لباس تيم ملي هــم البته تغييري در روند درج نقش يوز ايراني روي لباس مليپوشان ايجاد نكرد اما با ورود فدراسيون به مذاكره با توليدكننده جديد لباس، براي امضاي قرارداد بلند مدت، طراحيهايي براي درج روي لباسهاي تيم ملي تهيه شــد اما محدوديتهاي اين توليدكننده براي طراحي پوشــاك تيمهاي تحت نظــر خود تا حدودي وجود يوز روي پوشاك تيم ملي را در هالهاي از ابهام قرار داده است! فدراســيون فوتبال براي طــرح فعلي روي پيراهــن، تاييدهاي لازم را در ســالهاي گذشــته از فيفا گرفته بود )هرچند هيچ وقت به طور شــفاف مشخص نبود تاييديه فيفا صرفا براي استفاده از لباس با نقش يوزپلنگ در جام جهاني 2014 بود يا خير چون تيم ايران در مســابقات جام ملتهاي 2015 در اســتراليا و همين طور رقابتهاي انتخابي جام جهاني 2018 كه

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.