افق روشن ورزش در سال آينده

Iran Varzeshi - - صفحه اول - مسعود سلطانىفر وزير ورزش و جوانان

سال آينده ميتواند ســالي پربركت براي ورزش ايران باشــد. وراي اينكه ورزش عرصه اميدواري و مثبتانديشــياســت، براي خوشــبينبودنبه آينده ورزشايران دلايل زيادي وجود دارد؛ ابتدا بايد از منظر اقتصادي به آينده نگاه كرد. ملت شــريف ايران در حال مشاهده دستاوردهاي عملي «برجام»اند. بابرطرف شدنبخش عمدهاياز محدوديتهاي مالي دولت، سال آينده اقتصاد كشور به سمت رونق بيشــتر حركت خواهد كرد. وزارت ورزش و جوانان به عنوان متولي ورزش كشــور در نظر دارد بستري فراهم كند تااين رونقاقتصادي در ورزش هم نمود پيدا كند. «اقتصاد ورزش» مبحث مهمياســت كه سالهاســت در ورزشايران مغفول مانده، اين در حالي است كه در كشورهاي مطرح ورزش دنيا، اقتصاد ورزش رونق قابل توجهي داشتهاست و سرمايهگذاران بخش خصوصي و دستگاههاياقتصادي حضوري موثر در ورزش دارند.

هنوز در كشور ما ســازوكار معيني براي ترغيب بخش خصوصي براي سرمايهگذاري در ورزش تعريف نشده و راههاي بهره بردن اقتصادي سرمايهگذار در ورزش هموار نيست. وزارت ورزش و جوانان در دولت تدبير واميد مصمماســت كه در ســال 96 بااهميت دادن بهاقتصاد ورزش از رونق اقتصادي كشور براي سرمايه گذاري موثر در ورزش استفاده كند. اتفاق مبارك ديگري كه در همين راســتا رخ داده، تعلق گرفتنبخشياز مالياتبرارزشافزودهبراي وزارت ورزش و جواناناســت كه پيشبيني ميشودازاين مســير هم مبلغي حدود يك هزار ميليارد تومان به ورزش كشور و البته حوزه جوانان تزريق شود. ايران ما سرزمين استعدادهاست. همه ما به خوبي ميدانيم در تمامياستانهاي كشور چه پتانسيلي در حوزه ورزش وجود دارد. يكي از برنامههاياصلي وزارت ورزشاين خواهد بود كهازاين گشايشاقتصادي براي فراهم كردن زيرســاختهاي ورزش در نقاط مختلف كشوراستفاده كند. توسعه ورزش در تمامياستانها يكيازاهدافاصلي دولت تدبير واميداســت و مناميد زيادي دارم در ســال 1396 گامهاي بلندي دراين مسير برداريم. توســعهاي متوازن كه تمامي بخشهاي ورزش؛ ورزش همگاني، ورزش قهرماني و تكميل زيرساختها را شامل شود.

موضوع ديگري كه در ســال جديدافق روشني خواهد داشــت، ورزش بانواناست. سال 95 سال شــكوفايي بانوان ما در عرصه ورزش قهرماني بود. همانطور كه رييس جمهور محترم هم در ســخنراني خود در مراسم تجليل از ورزشــكاران تاكيد كردند موفقيت تاريخي كيميا عليزاده، ســاره جوانمردي و زهرانعمتي درالمپيك و پارالمپيك 2016 يكبار ديگر ثابت كرد بانوان ما در عرصههاي مختلف چه توانمنديهايي دارند.

در سال 95 اين توانمندي به بهترين شكل ديده شد. حال وظيفه ماست كه زمينه را براي توسعه ورزش بانوان و حضور پررنگتر بانوان در عرصه ورزش قهرماني ايجاد كنيم.

بندهبه آينده ورزشبانوانبســيار خوشــبينم. بانوانايراني ثابت كردهاند هر زمان كهبه آنها فرصت داده شــدهاز آن فرصت بهبهترين نحواستفاده كردند، حتي فراتراز پيشيبينيها. در سال 96 بايد در مسير توسعه ورزش بانوان جديترحركت كنيم، حركتي كه مطمئنا انجام خواهد شد و ثمره آن را در المپيك 2020 با افزايش چمشگير مدالهاي بانوان خواهيم ديد.

در سال جاري يك بار ديگر نقش ورزش را درايجاد شور و نشاط ملي ديديم. همه مشاهده كرديم موفقيت پسران و دخترانمان در ريودوژانيرو چگونه باعث غرور و افتخار ملي شد.

پيامهــاي محبتآميز مقام معظم رهبري و رييس جمهور محترم هم نشــان داد ورزش براي نظام يك اولويت ملي است. از اين سرمايه بزرگ بايد استفاده كرد.

در دنيايامروز ورزش پديدهاي چند وجهياست. از ورزش براي وفاق ملي، ايجاد توسعه، تزريق شور و نشاط در جامعه، سلامت شهروندان و... استفاده ميشود.

در كنــاراين موضوعات مهم، «ديپلماســي ورزش» رانبايدناديده گرفت. در ســال 95 قدرت ديپلماسي ورزش به وضوح ديده شــده؛ زماني كه دختران ما با حفظ ارزشهاي ديني و شــرعى درالمپيك و پارالمپيك خوش درخشــيدند. زماني كهايران سرفراز با عزت ميزبان جام جهاني كشتي بود و ورزشكاران آمريكايي پس از ديدن فرهنگ والاي تماشاگران ايران به سفيراني براي تبليغ فرهنگ و تمدن ايراني تبديل شدند.

يكي از برنامههاي اصلي وزارت ورزش و جوانان تلاش براي كســب ميزباني رويدادهاي مهم ورزشــي مانند جام جهاني فوتسال و جام ملتهاي آســيا خواهدبود. بدون ترديد ميزباني اين مســابقات معتبر بينالمللي يك بار ديگر پيام دوســتي جمهورياسلاميايران را به ملل ديگر صادر خواهد كرد، امنيت ســتودني كشورمان را نشان ميدهد و خنثيكننده بسيارياز دسيسههاي دشمنان خواهد بود.

براي كســب ميزبانيايــن رويدادهاي مهم نياز بــه همگرايي و همافزايــي بين تمامي دستگاههاست.

كلام آخر؛ ســال 96 ســالياســت كه ورزشايران در رويدادهــاي بينالمللياز جمله مقدماتي جام جهاني فوتبال حضور دارد.

خانواده بزرگ وزارت ورزش و جوانان بدون هيچ حاشيهاي با تمام توان خود تلاش خواهد كرد در اين عرصههاي بينالمللي نتايجي حاصل شــود كه باعث افتخار و ســربلندي ايران و ايراني شود.

ميخواهيم براياولين بار در تاريخ، حضور در دو جام جهاني پياپي را تجربه كنيم. بهاميد صعود مقتدرانه تيم ملي فوتبال كشورمان به مسابقات جام جهاني 2018 روسيه.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.