ضعف ز مدي مديرياترعباملتا هيا زدورشغلگهترتيمديرهنبيتجچرباهلش استقلال

اســتقلال فصل آينده بايد قطعا در مســير قهرماني ليگ قدم بردارد و هيچ راه گريزي هم نيســت. اين باشــگاه ســالها اســت طعم شــيرين قهرمانــي را نچشــيده و اگر فصل آينده هــم اوضاع مانند همين فصل باشــد و نتايج حداقلي به دســت آيد ناكاميهاي اين باشــگاه به س

Iran Varzeshi - - فوتبـــال ایـــران - رضا حميدی ‪Reza Hamidi‬

اســتقلال امروز بيش از آنكــه از نقطه نظرفني نيازمند تقويت بيشتر باشد، مستلزم برخــورداري از مديريت قاطعانهتر اســت؛ مديراني كه در سياســتگذاري و تعيين خط مشي اقدامهاي سازندهتري انجام دهند. در ماجراي بيانيهنويســيهاي اخير كه از سوي بازيكنــان رخ داد و كادرفني اســتقلال هم پشــت ماجرا بود، مديريت باشگاه استقلال بخصوص شــخص افتخاري عملكرد مطلوبي نداشت.

مديرعامل اســتقلال كه ميتوانســت پيش از وقوع جنجالها و در نهايت اعتصاب تمريــن نقش محــوري ايفا كنــد بر همان مدار غلط هميشــه كه امتناع از مصاحبه و سكوت بود، پيش رفت تا استقلال سياهترين روزهاي تاريخ خود را تجربه كند و تمرينات اين تيم به مدت 5 روز تعطيل شود.

پيشتر نيز اشــاره شــد كــه در تاريخ باشگاه استقلال مســبوق به سابقه نبود كه تمرينات به دليل پرداخت نشــدن حقوقها تعطيل شــود اما در فصل شــانزدهم شاهد وقــوع تعطيلــي تمرينات بوديــم كه حتي صداي نهادهاي بالادســتي را هم در آورد و در خفا از مديريت باشگاه استقلال بابت بروز اين اتفاقات گله شد.

بيشــك اگر مديرعامل باشگاه استقلال در راستاي باشــگاهداري تجربيات بيشتري داشت و اساســا در اين حوزه استخوان خرد كــرده بود اين موضوع به هر نحوي مديريت ميشد و كار به جايي نميرسيد كه تمرينات تعطيل شود.

فقــدان تجربــه و كاريزمــاي لازم در خميرمايه وجودي افتخاري در نهايت كار را به اينجا رساند كه تمرينات استقلال تعطيل شود تا لكه سياهي بر تاريخ اين باشگاه حك شود.

افتخاري كــه يك ماه قبل بــا ارتكاب اشتباهي بزرگ و نابخشودني در ماجراي نقل و انتقالات نيم فصل سوء مديريت خود را به رخ همگان كشــيده بود اين بار نيز نتوانست در مديريت اوضاع پيرامون اســتقلال محكم عمل كند و عنان كار را خيلي راحت از دست داد تا بازيكنان براي مدتي هر چند كوتاه از حضور در تمرينها طفره بروند.

شايد به زعم افتخاري آن تمرين نكردن اشكال و خللي در كار استقلال وارد نياورده باشــد و نتيجه بــازي با ســايپا نيز احتمالا از نظــر او مويد اين ادعا اســت اما بيگمان تعطيلي تمرين انضباط داخلي باشگاه استقلال را به سخره گرفت و نشان داد كه هيچ اقتداري از سوي مديران باشــگاه استقلال وجود ندارد و بــه قول معروف بازيكنان بــراي حرف كادر مديريتي باشگاه اســتقلال حتي تره هم خرد نميكنند كه حاضر نيســتند يك ماه سختي بكشند و بدون حقوق كار كنند.

اوج فاجعه كجا بود؟ اما اوج فاجعه مديريتي در باشگاه استقلال آنجا بود كه شــخص مديرعامل در نشســتي خصوصي با بازيكنان بدون هيچ ملاحظهكاري و بيآنكه جايگاه اعضاي هيات مديره را بداند، اعــلام ميكند كه به زودي تغييراتي در هيات مديــره ايجاد خواهد شــد و عــدهاي بركنار ميشوند.

ايــن اظهارات عينا نشــان ميداد كه چه شــكافي ميان افتخاري و ديگــر اعضا وجود دارد و نيز آقاي مديرعامل تا چه اندازه از اصل احترام و تكريم افرادي كه به لحاظ سازماني از او پست بالاتري دارند، عاجز است.

نه در باشگاه اســتقلال كه سابقهاي 72

باشگاهي كه همين چهار فصل پيش تا آستانه صعود به فينال ليگ قهرمانان آسيا پيش رفته بود و رتبه شصت و چهارم جهان را به چنگ آورده بود به مديري نيازمند است كه در مواقع لزوم بتواند بحرانها را جمع و جور كند اما تنها كاري كه در اين استقلال نشده مديريت بحران است و اگر ميبينيم كه قدري شرايط براي آبيها خوب است اين حاصل ورود نيروهاي جواني است كه درفصل جديد به تركيب اضافه شدهاند.

ســاله دارد بلكه در كوچكترين باشــگاههاي فوتبــال ايران هــم نديده بوديــم مديرعامل اينچنين اعضاي هيات مديره را مقابل بازيكنان تحقير كند و از ادبياتي كاملا غيرحرفهاي بهره بگيرد.

گرچــه افتخاري يــك روز پــس از آن اظهارات جنجالي كوشــيد تا حدودي فضا را تعديل كند و در سايت باشگاه استقلال از قول وي نوشته شــد كه همه بايد به اعضاي هيات مديره احترام بگذارند اما همين تكذيبه نرم نيز به تنهايي كافي بــود تا پي به فقدان مديريت در اســتقلال ببريم و ضعف تصميمگيري آنها كه امور اين باشگاه بزرگ را در دست گرفتهاند بيشتر درك كنيم.

باشگاه استقلال، باشگاه كوچكي نيست كه به دســت افراد نالايق و فاقد صلاحيت سپرده شــود و ترديدي نيســت چنانچه ميخواهيم دورنمــاي روشــني را بــراي اين باشــگاه به تصوير بكشــيم بايد به ســرعت در راســتاي تقويت مديريت باشــگاه اســتقلال قدمهاي محكمــي برداريم وگرنه با ايــن مديريتي كه بيشتر حواسش به فوتسال جمع است و غالب روزهاي كاري خود را در اين حوزه ميگذراند و باشــگاه استقلال به نوعي برايش نقش شغل دوم را ايفا ميكند نميتوان به آتيه اين باشگاه خوشبين بود.

باشــگاهي كه همين چهار فصل پيش تا آســتانه صعود به فينال ليگ قهرمانان آســيا پيش رفته بود و رتبه شصت و چهارم جهان را به چنگ آورده بود به مديري نيازمند است كه در مواقع لــزوم بتواند بحرانها را جمع و جور كند اما تنها كاري كه در اين اســتقلال نشده مديريت بحران است و اگر ميبينيم كه قدري شــرايط براي آبيها خوب اســت اين حاصل ورود نيروهاي جواني اســت كه درفصل جديد به تركيب اضافه شدهاند.

در حقيقت اســتقلال اگر وارد چالشهاي بزرگتر نشــده و در جــدول وضعيت مطلوبي دارد حاصــل همين انگيزههاي جوان اســت و تضمينــي هم وجــود ندارد كه تــا ابد اين اوضاع تداوم داشته باشــد و استقلال نيازمند برنامهريزيهاي اصوليتر است.

البته با مديرانــي كه در حد و اندازه اين باشگاه باشند.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.