بازگشت به زندگی در تاشکند

Iran Varzeshi - - فوتبـــال ایـــران -

دوشــنبه 12/23/95، هفته ســوم مرحله گروهي ليگ قهرمانان آســيا، ورزشگاه بنيادكار، ساعت: 16:30، تماشاگر: 5 هزار نفر بنياد كار ازبكستان صفر ذوبآهن ايران 2 گلها: جري بنگستون )54(، مرتضي تبريزي )4+90 پنالتي( داور: فهد جابر الحاري كمكها: يوسف عارف، جمعه محمد )هر سه از قطر( اخطار: سانيف )بنيادكار( اخراج: سميرتان )63 - بنيادكار( بازيكن برتر: جري بنگستون )ذوبآهن(

بنياد كار ازبكســتان :زوخــوروف، آشــورماتوف، ميرعبداللائــف، ميچيچ، ايبروخيموف، نورماتوف )74 - آزيموف(، ســميرتان، خمداموف، توختاسينوف )71 - سانايف(، شوكوروف )53 - اسنوكولوف(، گيوسوف

سرمربي: سرگئي لوشجان

ذوبآهن ايران:محمدرشــيد مظاهري، محمدنژاد مهدي، وحيد محمدزاده، مهدي مهديپور، علي حمام، محمدرضا حسيني، احسان پهلوان، دانيال اسماعيليفر، مهران درخشانمهر، جري بنگستون )75 - مرتضي تبريزي(، مهدي رجبزاده )81ربيع عطايا(

سرمربي: مجتبي حسيني

دو تيم تا قبل از اين بازي شرايط خوبي در جدول نداشتند. بنيادكار از دو بازي بدون امتياز و ذوبآهن هم يك امتياز اندوخته بود. به همين دليل اين بازي و ســه امتيازش براي هر دو تيم اهميت بســياري داشت. حدود بيست دقيقه ابتدايي بازي به شناخت از يكديگر گذشــت. ميزبان به شدت از سوي هوادارانش حمايت ميشد. دردقيقه 24 حركت زيباي رجبزاده پشت محوطه جريمه ازبكستانيها باعث شد تا اين بازيكن ضربه خود را به ســوي دروازه حريف بزند اما اين توپ توســط دروازهبان حريف مهار شــد. شش دقيقه بعد شوت حســيني از فاصله دور با واكنش دروازهبان ازبكســتانيها به كرنر رفت. ازبكها برخلاف انتظارشان تحت فشار قرار گرفته بودند تا اينكه در دقيقه 33 اولين خطر را ايجاد كردند.

دقيقه 33 ارســال ازبكهــا روي دروازه ذوبآهن با واكنــش مظاهري از روي دروازه ذوبيها دور شــد. تــوپ ريباند اين حمله ازبكهــا در موقعيت خطرناكي به مهاجم بنيادكار رســيد اما شوت اين بازيكن از بالاي دروازه به بيرون رفت. دو دقيقه بعد نوبت به شاگردان حسيني رسيد تا خودي نشان دهند. مهدي رجبزاده نتوانست از فرصت به دســت آمده استفاده كند و شوت او توسط دروازهبان بنيادكار مهار شد. در دقيقه پاياني نيمه اول فشار حملات ذوبآهن بيشتر شد.

در دقيقــه 45 ذوبيها يك حمله خوب را تدارك ديدند. اما در اين دقيقه اتفاق عجيبــي افتــاد و در حالي كه داور در ابتدا اعلام يك ضربه پنالتي به ســود ذوبيها كرده بود با پرچم كمك داور تصميمش را برگرداند و به دليل آفســايد اين فرصت را از ياران حســيني گرفت. در حالي كه خطاي پنالتي كاملا محرز بود دو تيم با نتيجه تساوي به رختكن رفتند.

نيمه دوم را نماينده كشورمان بهتر آغاز كرد و از همان ابتدا با استفاده از تمام نقــاط زمين و فشــار زياد روي عمق دفاع بنيادكار صاحــب موقعيتهاي خوبي هم شــدند. دقيقه 48 اولين حمله خطرناك نيمه دوم از آن ذوبيها بود و سانتر ارسالي علي حمام با ضربه سر مهدي رجبزاده با فاصله كمي از كنار دروازه به بيرون رفت. سه دقيقه بعد اشتباه مدافع ازبكها باعث رسيدن توپ به بنگستون شد و اين بازيكن در حالي كه ميتوانست تصميمگيري بهتري داشته باشد در شــرايطي توپ را به حســيني داد كه اين بازيكن نتوانست كاري را از پيش ببرد.

ســرانجام ذوبآهن مزد بازي بهترش در اين نيمه را گرفت و جري بنگســتون باز هم در نقش يك گلزن ظاهر شــد. در دقيقه 55 مهدي مهدي پور در ميانه ميدان صاحب توپ شــد و با پاســي ديدنــي جري بنگســتون را راه انداخت و مهاجم هندوراســي نيز پس از چند گام حركت پا به توپ با ضربهاي دقيق دروازه بنيادكار را باز كرد. از اين لحظه به بعد شكل بازي بنيادكار تا حدودي تغيير كرد چون آنها چيزي براي از دست دادن نداشتند.

اين مســاله فرصــت خوبــي را در اختيــار ذوبآهنيهــا قرار مــيداد تا از ضدحملاتشان اســتفاده كنند. بخصوص كه ميزبان از دقيقه 63 با اخراج بازيكنش 10 نفره شده بود. روي همين تاكتيك در دقيقه 77 نماينده كشورمان ميتوانست به گل دوم برسد كه خروج دروازهبان بنيادكار مانع از آن شد. دقيقه 82 حركت لب خط حسيني موقعيت خوبي براي اصفهانيها به وجود آورد اما پاس در عرض اين بازيكن به مهاجم ذوبيها نرســيد. در حالي كه بازي به دقيقه ‪+90 4‬رسيده بود ذوبآهن به گل دوم رســيد. حركت به موقع و زيباي پهلوان باعث خطاي مدافع ازبكستاني روي او شــد و داور نيز به نشانه خطاي پنالتي در سوت خود دميد، مرتضي تبريزي پشت توپ ايستاد و موفق شد دومين گل تيمش را به ثمر برساند.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.