نه تاييد شد نه تکذيب

Iran Varzeshi - - فوتبـــال ایـــران -

هيــات مديره باشــگاه اســتقلال پروندهاي براي بازيكنــان و مربياني كه عليه باشــگاه مصاحبه كردند، تشــكيل داده و قرار اســت بــه زودي اين پرونده در كميته انضباطي باشــگاه اســتقلال بــه جريان بيفتــد تا در خصــوص آنها تصميمگيري شود.

علــت ايــن موضــوع مصاحبههاي تندي است كه برخي بازيكنان و مربيان اســتقلال عليه كادر مديريتي باشــگاه استقلال داشتهاند.

مديران استقلال در آخرين نشست خود پيرامون بررسي وضعيت اين تيم در سالي كه گذشته به موضوع مصاحبهها و بيانيههاي حاشيهساز روزهاي اخير اشاره كردهاند.

در اين ميان حســن زماني بيش از ديگــران ناراحت بــود و وي بابت برخي رفتارها گلايههاي بسياري را مطرح كرد كه در نهايت قرار شد بازيكنان به هيات مديــره بيايند و در خصــوص رفتارهاي اخير خود توضيح بدهند.

طبــق قراردادي كه ميان باشــگاه استقلال و بازيكنان منعقد شده بازيكني كه عليه باشــگاه مصاحبهاي انجام دهد با جرايم سنگيني از جمله كسر قرارداد و حتي فســخ قرارداد مواجه ميشــود. اين تصميمي اســت كه مورد قبول خود بازيكنــان هم قــرار گرفتــه و آنها پاي برگههايــي كه چنيــن بندهايي در آن وجود دارد را امضا كردهاند.

در واقــع اكنــون دســت باشــگاه استقلال باز اســت تا هر گونه تصميمي كه ميخواهد عليه خاطيان اتخاذ كند.

در اين ميان ســرمربي استقلال هم عليه باشگاه حرفهايي به زبان آورده بود و بارها عليه حسن زماني مصاحبه كرده و حتــي از اين لفظ كــه برخي مديران دلشــان با تيم نيست نيز استفاده كرده است.

اگــر بخواهيم به ايــن بندها پايبند باشــيم منصوريــان هــم بايــد مورد بازخواســت قرار بگيرد كــه اگر چنين شود باشــگاه استقلال در آســتانه بروز حاشــيههاي تازه قرار ميگيــرد. البته رييس كميته انضباطي باشگاه استقلال احضــار مصاحبهكنندههــا را به كميته انضباطي نه تاييد كرده و نه تكذيب.

بزرگــي در ايــن باره گفته اســت: «احضــار را نــه تكذيب ميكنــم و نه تاييــد.» بيان اين جمله نشــان ميدهد كه ظاهرا موضوع توبيخ خاطيان صحت دارد اما ممكن است باشگاه استقلال در مقابل بعضيها نرمش بيشــتري از خود نشــان دهد تا حاشيههاي تازه گريبانش را نگيرد ».

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.