فاجعه در بابل

Iran Varzeshi - - فوتبـــال ایـــران -

فاجعه در بابل. اســم ديگري براي اين ماجرا پيدا نميكنيم. امروز در بابل اتفاقاتــي هولناك رخ داد و هنوز معلوم نيست چه بلايي ســر تماشاگران آمده است.

قابل پيشبيني بود كه بازي خونه به خونه و نساجي در بابل حساس است اما نه تا اين اندازه كه فاجعه رقم بخورد. از ســاعت 15 شــهرآورد مازندران بين خونه به خونه و نســاجي برگزار شــد. بعــد از گل اول كه تيم ميهمان به ثمر رســاند، بابليها به شدت عليه هواداران تيم رقيب واكنش نشان دادند اما بازي ادامه يافت و خونه به خونه گل تساوي را زد. گلــي كه در آخرين لحظات نيمه اول زده شد.

در ورزشــگاهي كــه كوچكترين امنيتي برقرار نبود، اعتراضها شــروع شــد. هواداران ميزبان كه تعدادشــان بيشــتر بــود، ســمت نســاجيچيها ســنگ پرتــاب ميكردند. هــواداران نســاجي هم كه ســر و صورتشان از برخوردهاي زياد ســنگ، خوني شــده بود، چــارهاي جز فرار نداشــتند. آنها فنس پشــت دروازه را شــكافتند تا به چمن ورزشــگاه پناه ببرنــد. درگيري شديد شد و نســاجيچيها هم سمت بابليها ســنگ پرتاب كردند. درگيري كه حاصل آن معلوم نيســت چه باشد. آمبولانسها پشــت سر هم به ورزشگاه ميآينــد و مصدومان را خارج ميكنند. در حــال حاضر كميتــه انضباطي بايد تكليــف اين مســابقه را روشــن كند. تيم ميزبــان ادعا ميكنــد درگيريها بــا تحريك يكــي از اعضــاي فني تيم نســاجي آغاز شده اســت. در اين باره نظر ناظر و صورتجلسه نيروي انتظامي تعيين كننده خواهد بــود اما مهمتر از همه اينها جان تماشاگراني است كه به خطر افتاده. فقط بايد آرزو كنيم كه اين فاجعه كشته نداده باشد.

مهدي روشن ســخنگوي اورژانس 115 شامگاه دوشــنبه در مورد آخرين وضعيــت مصدومــان بــازي جنجالي شــهرآورد مازندران و شــرايط و تعداد مصدومــان گفت: «10 نفر از مصدومان به دليل شــدت جراحت در بيمارستان بســتري و تحت مداوا قرار دارند. حال يك نفر از مصدومان ايــن درگيري به علت مشــكل تنفســي وخيم اســت.» روشن ادامه داد:« 47 مصدوم ديگر اين درگيري سرپايي درمان شدند.»

ســخنگوي اورژانــس 115 بابــل در مــورد آمادگــي اورژانــس بابل در مورد اتفاقات پيش بيني نشــده عنوان كــرد: «پيــش از برگزاري ايــن ديدار 14 دســتگاه آمبولانس و يك دستگاه اتوبــوس آمبولانس با 38 كادر امدادگر و يك پزشــك در اورژانس 115 بابل به حال آماده باش قرار داشتند.»

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.