در انتظار - پر پول پالریيااننسريسو،یساعایت:ی18:55 سال اقتدار

9 روز قبــل از بازي حســاس تيمهاي ملي قطر و ايران در دوحه و در مرحله مقدماتي جام جهاني دو تيم باشــگاهي معتبر اين دو کشــور بايــد در پايتخت قطر به مصاف هم برونــد. قهرمان فصل قبل قطر که حالا شانســي براي دفاع از عنوان فصل قبلش ندارد مقابل تيمي قرار خواهد

Iran Varzeshi - - پرسپـــــــــولیس -

اين آخرين مســابقه پرسپوليس در سال 95 به حســاب ميآيد.ســالي كه براي اين تيم فوق العاده شروع شد و مقتدرانه ادامه پيدا كرد و حالا يك پايان خــوش ميتواند 95 را تبديل به ســالي رويايي براي سرخها كند.

برانكو ايوانكوويچ بارها و حتي در همين مصاحبه ديروز خود براي چندمين بــار تاكيد كرد تيمش در گــروه مرگ قرار گرفته تا نشــان دهــد براي صعود اصلا كار راحتــي ندارد اما جمع كــردن 4 امتياز از دو بازي اول هواداران را به صعود اميدوار كرده است؛ اتفاقي كه امشب در دوحه ميتواند جديتر و اميدوار كنندهتر شود.

پرسپوليس بعد از برد مقابل استقلال خوزستان و ايجــاد فاصله 10 امتيازي در صدر جدول ليگ برتر ايران با شرايط رواني مناسب و روحيه عالي به مصاف حريف قطرياش ميرود. الريان اما با نااميدي از تكرار عنوان قهرماني در ليگ ســتارگان قطر دنبال صعود از گــروه چهارم ليگ قهرمانان اســت.آنها در خانه و بــا حداقل اختلاف الوحده را شكســت دادند و البته با كمي بدشانســي در رياض بــا گل دقايق پاياني به حريف عربستانيشــان باختند تا بعد از دو غول گروه با 3 امتياز دنبال زنده نگه داشــتن شانس صعود خود باشند.

الريــان از مربي شــناخته شــده و كارآمدي به نام ميشــل لادروپ بهره ميبرد كــه يك بار لخويا را قهرمان ليگ ســتارگان كرده و با ايــن تيم در ليگ قهرمانان حاضر شــده اما الريان هنوز موفقيتي دشت نكرده اســت.الريان در تركيب ثابــت خود 9 بازيكن خارجــي دارد كه 5 تاي آنها پاســپورت قطري دارند و برخيشــان براي تيم ملي قطر بازي ميكنند پس شــايد تقابل آنها با ملي پوشــان پرســپوليس پيش درآمدي براي بازي پنجشنبه آينده ايران و قطر باشد.

چهــار بازيكن خارجــي ديگر الريــان كه البته مطابق قانون يكيشــان بايد آســيايي باشــد نفرات شاخصتر و سرشناس تري هســتند. البته از شانس خوب پرسپوليس كاسرس هافبك دفاعي پاراگوئهاي حريف كه همين حالا عضوي از تيم ملي كشــورش به حســاب ميآيد از اين بازي محروم اســت و شايد تيم لادروپ از همين منطقه لنگ بزند.

تيم قطــري فقط دو مدافع كناري قطري دارد كه يكي از آنها در تيم ملي كشورش بازي ميكند و احتمالا جانشين كاسرس هم قطري خواهد بود اما پرسپوليس بدون بازيكن خارجي مقابل يك تيم منتخب از آمريكاي جنوبي، اروپا و آسيا بازي ميكند.

پرســپوليس خوب ميداند كه بــا پيروزي در اين مســابقه شــايد 60 تا 70 درصد راه صعود را در همين

پرسپوليس خوب ميداند که با پيروزي در اين مسابقه شايد 60 تا 70 درصد راه صعود را در همين پايان دور رفت طي کرده باشد و حتما با تمام توان به مصاف حريفش خواهد رفت تا ضمن ثبت پاياني شيرين براي سال طلايي خود با خبال آسودهتري به مسابقات دور برگشت نگاه کند

پايان دور رفت طي كرده باشــد و حتما با تمام توان به مصاف حريفش خواهد رفت تا ضمن ثبت پاياني شيرين براي ســال طلايي خود با خبال آسودهتري به مسابقات دور برگشــت نگاه كنــد كه دو تا از آنها در ورزشــگاه آزادي برگزار ميشود.پرســپوليس و برانكو ميدانند 7 امتيازي شــدن در پايان دور رفت كاري خواهد كرد تا براي ســه بازي برگشــت 4 امتياز ديگر متضمن صعود باشــد و اگر اين مهم رقم بخورد پروفسور و شاگردانش كار بزرگي انجــام داده اند. براي رســيدن به اين مهم البته پرسپوليس كار راحتي در پيش ندارد. كيفيت تيم برانكو در نيمه دوم بازي با استقلال خوزستان نشان داد بازيهاي فشــرده و ســفرهاي اخير اين تيم را حسابي خسته كرده و اگر قرار باشد پرسپوليس با همان كيفيت مقابــل تيم قطري بازي كند رســيدن به حداقل امتياز هم ميتواند اتفاق خوبي باشد.تساوي در اين مسابقه با هر نتيجهاي ميتواند پرسپوليس را حداقل در رده دوم نگه دارد و با در نظر گرفتن اينكه الوحده احتمالا مقابل الهلال شكست خواهد خورد پيروزي پرسپوليس در اين مسابقه ميتواند تا حدودي تكليف تيمهاي صعود كننده را مشخص كند.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.