طارمي: هدف اصلي پرسپوليس قهرماني در آسياست

Iran Varzeshi - - پرسپـــــــــولیس -

مهدي طارمي در نشســت خبري قبل از بازي با الريــان گفت:«همانطور كه مربي ما گفت، در گروه خيلي ســختي قرار داريم اما پا پس نميكشــيم و آمدهايم كه از اين گروه، ابتدا صعود كنيم و بعد در سال آينده به هدفي كه داريم برســيم. هدف اصلي ما قهرماني پرسپوليس در ليگ قهرمانان آسيا اســت. ما اگر ميخواهيم صعــود كنيم بايد بــازي فردا)امروز( را ببريــم و ميدانيم كه الريان يك تيم خيلي خوب اســت و ما هم همه تلاشمان را ميكنيم كه بتوانيم الريان را شكست دهيم و اگر اين بازي را ببريم قدم خيلــي بزرگي براي صعود خود در اين گروه برداشتهايم.»

طارمي در پاســخ به ســوالي مبني بر اينكــه براي گلزني و حمله به دروازه الريان، دفاع تيم ميزبان را چطور ميبينيد و آيا اين دفاع مستحكم مشكلي برايتان ايجاد نخواهد كرد، گفت: «ما آناليــز خوبي از تيم حريف داريــم. الريان دفاع خيلــي خوب، قدرتي و ســرزن دارد ولي در بحث سرعت، عملكرد لازم را ندارند و تيم ما هم فلســفه خودش را دارد.»

مهاجم پرســپوليس ادامه داد: «خوبي تيم ما اين است كه حمله ميكنيم و هجومي هستيم و براي ما فرقي نميكند چه دفاعي را پيش رو داريم. براي ما هدفمان مهم است و تلاش ميكنيم به هدفمان برسيم. ما اصرار داريم همه تيمها را ببريم و دوســت داريم بازي را با نتيجه خوب تمام كنيم و مطمئن باشــيد از پرسپوليس يك بازي خيلي خوب را شاهد خواهيد بود.»

برانكــو در پايــان صحبتهاي طارمي افزود:«من افتخار ميكنــم به صحبتهاي مهدي طارمي كه ايــن تفكر مثبت و مفيد را دارد. بازيكنان پرسپوليس و مهاجم ارزنده پرســپوليس به اين شكل هستند و بايد هم همينطور باشــند. ما هــدف بزرگي داريم و ميدانيم كه هدفمان ساده نيست اما طبيعي است كه تلاش ميكنيم به آن برسيم.»

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.