پرسپوليس سفيدپوش شد

Iran Varzeshi - - پرسپـــــــــولیس -

جلسه هماهنگي قبل از بازي الريان و پرسپوليس از ساعت 11 ديروز در باشگاه السد برگزار شد كه در اين جلسه از سوي باشــگاه پرســپوليس محمود خوردبين، محمــد علي تركاشــوند و پنــدار خمارلو در محل حضور يافتنــد. همچنين در اين جلسه، نمايندگان باشگاه السد، ناظر بازي، ناظر داوري و مســوولان برگزاري حضور داشتند.

انجا كوسار از هند كه ناظر اين ديدار خواهد بود تاكيد داشــت قوانين و مقررات همچون بازيهاي قبلي است و دو تيم بايد 90 دقيقــه قبل از آغاز بــازي در رختكن حاضر باشــند. همچنين چگونگي تكميل فهرســت تيمها و نكات ديگر توسط ناظر بازي يادآوري شد.

طبــق تصميــم ايــن جلســه تيم پرســپوليس در ايــن بازي بــا لباسهاي يكدست ســفيد، دروازهبان با لباس زرد و ذخيرهها با كاورهاي ســبز رنگ در زمين حاضر خواهند شــد.همچنين تيم الريان با پيراهن قرمز و شــورت و جوراب مشكي، دروازهبان با لباس ســبز و ذخيرهها هم با كاورهاي آبي وارد زمين ميشوند.

بازي از ساعت 18:25 به وقت محلي (18:55 دقيقه به وقت تهران( آغاز خواهد شــد و دو تيم بايــد ســاعت 16:55 در ورزشــگاه حاضر باشــند. درهاي ورزشگاه دو ساعت قبل از بازي باز ميشود و بليت بازي نيز از روز سهشــنبه توزيع ميشود. گفتني است تيم پرسپوليس امروز ساعت 16:15 هتــل را به مقصد ورزشــگاه ترك ميكند.

ناظر بازي اعلام كرد در جريان بازي، به جهت فضــاي كم، ســه بازيكن و يك مربي ميتوانند گرم كنند. همچنين براي گرفتن عكس تيمي قبل از بازي، ابتدا بايد تيم پرســپوليس و پس از آن تيم ميزبان براي عكس گرفتن اقدام كنند.

ظرفيت ورزشــگاه يازده هزار و پانصد نفر اعلام شــد و تماشــاگران پرسپوليس در بخش شــمالي زمين حضــور خواهند يافت. تيم الريان پيشبيني حضور 5 هزار تماشاگر را در ورزشگاه دارد.

دو تيم در هفته سوم رقابتهاي ليگ قهرمانان آســيا 2017 بــدون محروم به ميدان ميروند.

داور ايــن ديدار چيني اســت و ناظر بازي از مديران دو باشــگاه خواست، براي انجام يك بازي جذاب و زيبا با تيم داوري همكاريهــاي لازم را داشــته باشــند و اعتراض نكنند.

تمرين آخــر دو تيم هم ديروز برگزار شــد. الريان از ساعت 18 در زمين ديگري تمريــن كرد اما پرســپوليس از ســاعت 18:25 به وقت محلي در زمين اصلي بازي و به مدت يك ساعت تمرين داشت.گفتني است جلســه هماهنگي ســاعت 11:40 دقيقه به وقت محلي به اتمام رسيد.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.