برقي: با صبر زياد بهعنوان سوم ليگ واليبال رسيديم

Iran Varzeshi - - ورزش ایـــــران -

ســرمربي تيــم شــهرداري اروميه ميگويد فرهنگســازي را علاوه بر پول، براي حرفهاي شدن لازم داريم.

عباس برقي درباره پيروزي 3 بر 2 در بازي ردهبندي برابر سايپا و كسب جايگاه ســوم ليگ برتر واليبال گفت: «در ابتدا از حمايتهاي اصحاب رســانه از واليبال تشكر ميكنم. تيم ما در طول فصل به دو بخش تقسيم ميشود. يك بخش مربوط به زمان تراويسا است و بخش ديگر بعد از رفتن اوســت. تراويسا يك مربي ايتاليايي خوب بود كــه بيگانگي او با فرهنگ ما و همچنين شــرايط مالي باشگاه، باعث شد كه بدون خداحافظي از ايران برود.»

او ادامــه داد: «بعــد از رفتن او من بــه بازيكنانم گفتم امســال ســال صبر اســت. همين صبري كه به خرج داديم و شرايطي كه براي جذب بازيكن ايجاد شد باعث شد به بازيها برگرديم. ما در خيلي از بازيها در پست پاســور نفر جايگزين نداشتيم ».

ســرمربي شــهرداري اروميه درباره تراكم بازيكنــان در دو تيم و تاثير آن بر روي اســتعدادها نيز گفت: «البته كه اين مساله در انگيزه بازيكنان ديگر موثر است. هرچند مساله اصلي باشگاهها هستند. ما در ايران جز چند تيم، باشــگاهي نداريم كــه بازيكنان در آن پرورش يابند و تعهد داشته باشند. به نظرم اين مساله در دراز مدت بر استعدادها تاثير بدي ميگذارد».

او درباره رفتن تراويساها و تاثيرشان در تيــم خود نيز توضيح داد: «تراويســا مربي بزرگي اســت اما با فرهنگ ورزش مــا بيگانه بود. به خاطر مشــكلات مالي تيم نتوانست با ما هماهنگ شود و بدون خداحافظي اروميــه را ترك كرد. پس از رفتن تراويساي پدر و پسر، در عمل انجام شــده قرار گرفتيم و در هفت مســابقه با يك پاسور و يك پشت خط زن به ميدان رفتيم.»

او همچنين گفت: «به بازيكنانم گفته بودم كه امسال فقط سال صبر و گذشت است تا بتوانيم به نتيجه برسيم. اگر مثل دوســتاني كه مــا را ترك كردنــد رفتار ميكرديم چنين نتيجهاي نميگرفتيم.»

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.