آرمات: وقتي تيمي پول دارد، بهترينها را ميخرد

Iran Varzeshi - - ورزش ایـــــران -

ســرمربي تيم واليبال سايپا ميگويد بازيكنان من نبايــد اعتراض ميكردند اما ســوال من اين اســت كه اين برخوردها با بازيكنــان بزرگ هم صــورت ميگيرد يــا خير؟ مســعود آرمات، ســرمربي تيم واليبال سايپا بعد از شكست تيمش مقابل شهرداري اروميه و چهارم شدن اين تيم در ليگ برتر گفت: «واقعا همه ديدند كه تيم من چه بازي از خود به نمايش گذاشــت. من نبايد تعريفي از اين تيم بكنم. از تمام بازيكنان راضي هســتم چرا كه با بضاعتي كه داشــتيم جزو 4 تيم برتر قرار گرفتيم و اين يك نتيجه عالي اســت آن هم براي سال اولي كه من در اين تيم حضور دارم». آرمات با اشــاره به شكست برابر شهرداري اروميه نيز ادامه داد: «ما ميتوانستيم اين بازي را ببريم اما متاســفانه داور چند جا اشــتباههاي زيادي انجام داد. در شرايطي كــه همه روي اســكوربرد ديدند كه توپ كمي داخل زمين شــهرداري اروميه قرار گرفتــه اما ناظر بازي اعــلام كرد كه توپ اوت شــده اســت. اين در حالي است كه داور توانست تشخيصي در اين باره بدهد. درست است كه بازيكنان من كار اشتباهي كردنــد كه اعتــراض انجام دادنــد اما در اين امتياز حســاس، بازيكنان تحت فشار قرار ميگيرند و اينكــه خيلي زود به آنها كارت قرمز داده شــود، درست نيست.» او درباره ارزيابي خود از ليگ برتر واليبال نيز گفت: «ليگ امســال را واقعــا قوي ديدم. مشــكلاتي در برگزاري ليگ وجود داشت اما در كل به تمام باشــگاهها و مســوولان ســازمان ليگ تبريك ميگويم كه ليگ را برگزار كردند. اميــدوارم نقاط ضعف براي سالهاي بعد برطرف شود و ما ديگر شاهد تكرار اين مشكلات نباشيم.» او همچنين درباره اينكه آيا پخش شدن بازيكنان بين تيمها خوب بود يا نه؟ نيز اينطور اظهارنظر كــرد: «از لحاظ اينكه بازيكنان ملي در دو تيم پخش شــدند مشكلاتي ايجاد شد اما وقتي كســي پول دارد ميتواند بهترينها را بخرد و نميتوان به اين موضوع انتقادي وارد كرد. اگر مــا بگوييم كه چرا اين كار صورت گرفته است ميگويند چون خودش نميتواند، انتقاد ميكند».

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.