بزرگترين اشتباهم در گذشته استعفا دادنم بود

Iran Varzeshi - - ورزش ایـــــران -

عليرضا رحيمي پس از چند ســال دوري يك بار ديگر با خواســت خانواده هندبال به فدراســيون بازگشت و اداره هندبــال را براي چهار ســال آينده در اختيار گرفت. او حالا درباره دوره جديد مديريت خــود در هندبال ميگويد: «با توجه به اينكه ســالهاي زيادي در اين فدراســيون بودم و به اين فدراســيون اشــراف زيادي دارم، بچهها و هندبال را ميشناسم، تصميم گرفتم كه دوباره به فدراسيون برگردم و كارهاي مثبتي را براي اين فدراســيون انجام دهم. آن زمان بزرگترين اشــتباهم استعفا دادنم بود. ضمن اينكه كسي به من نگفته بود كه استعفا دهم. همانطور كه اكنون نه وزير و نه معــاون آن به من نگفتند كه دوباره به هندبال بيايم. آن موقع اشتباه خودم بود اســتعفا دادم اما خب اكنون دوباره بــه هندبال بازگشــتم. هندبال دوران ســختي را گذرانده است و بايد به روزهاي خوب بازگردد.»

او با اشــاره به برنامههاي تيم ملي ادامه ميدهد: «مــن تقويم را نديدهام تا ببينم كه مسابقات آسيايي يا رسمي پيشرو چه زماني اســت. بايد بررسي و برنامهريــزي كنم و ابتدا مربي تيم ملي را تعيين كنيم. سعي ميكنيم از مربيان خوبي كه در حد بازيكنان، مليپوشــان و لژيونرهــاي ما باشــند انتخاب كنيم. قطعا بايد مربي خيلي خوبي براي اينها انتخاب شود كه به احتمال زياد خارجي خواهد بود.»

رييس فدراســيون هندبال درباره برنامهاش براي بهتر شدن شرايط ليگ نيز ميگويد: «ليگها در هر فدراسيوني گل سر سبد هستند. به جرات ميگويم اگــر در هر فدراســيوني ليگ منظم و پويايي نباشــد در آن فدراسيون بسته باشــد يا نه! فرقي ندارد. من اميدوارم كه در ســال آينده ليگ برتر با همين 1۰ تيم برگزار شــود و تعداد آن كمتر نشــود. متاســفانه ما در ايران به هيچ وجه باشــگاه نداريم و تنهــا تيمداري ميكنيم.»

رحيمــي ادامه ميدهــد: «ما بايد به اســتانها برويم و ببينيم اگر استاني نميخواهــد تيمداري كند مشــكلش چيست. با مسوول استاني، حامي مالي و ساير افراد مسوول صحبت كنيم و به آنها كمك كنيم تا كنار نكشند و بتوانند مشكلات مالي خود را بر طرف كنند. ما نگران هســتيم كه خدايي نكرده يكي، دو تــا از همين تيمهاي حاضر در ليگ نيــز به دليل مشــكلات مالي كه دارند كنارهگيري كنند.»

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.