از تعطيلي ليگ تا رفت و آمدهاي غير منتظره تيمها

Iran Varzeshi - - ورزش ایـــــران -

پرونده ليگ برتر واليبال بانوان در حالــي بــا قهرماني تيــم بانك ســرمايه بسته شــد كه شايد بتوان گفت يكي از بينظمترين ليگها را درچندسال گذشته شاهد بوديم.

رقابتهايي كه با 7 تيم شــروع شــد اما در ميانــه راه تيمها يك به يــك از ليگ جدا شــدند. ابتدا تيم پــارس تهران از ليــگ انصراف داد و بازيكنانــش در دور برگشــت به تيمهاي ديگر پيوســتند. ســپس تيم پارســه شيراز به يكباره تصميم گرفت مســابقاتش را برابر حريفان برگزار نكند.

شــهرداري تبريز هــم يكي دو مــورد از بازي كــردن انصراف داد، نمونه آخرش هم در هفته چهاردهم و در آخريــن هفته ليگ رخ داد كه تبريزيها از مسابقه دادن برابر ذوب آهن انصراف دادنــد .به اين ترتيب در آخرين هفته ليگ برتر تنها يك ديدار برگزار شــد و در شرايطي كه دوهفتــه پيــش قهرماني ســرمايه مسجل شد اين تيم به مصاف پارسه شــيراز رفت. تيمي كه دوهفته قبل از ادامــه بازيها امتناع كرده بود اما براي بــازي آخربازهم اعلام آمادگي كرد.

سازمان ليگ هم واكنش خاصي برابر ايــن تصميمهاي يهويي تيمها نشان نداده است.به اين ترتيب ليگ برتر واليبال بانوان از دور برگشت با 6 تيم برگزار شد.تيم بانوان سرمايه به مانند تيم مردان با سرمايهگذاري قابل توجهي بهترين بازيكنان ليگ را بــه خدمــت گرفت تــا از همان ابتداي ليــگ خــود را قهرمان بلا منازع توصيف كند.

تنها رقيب اين تيم هم ذوبيها بودند اما آنها هم توان رقابت با اين تيم را نداشتند و پس از باخت برابر اين تيم، قهرمان ليگ برتر را زودتر از موعد معرفي كردند. به اين ترتيب ليــگ برتــر واليبال بانــوان كه در خلال برگزارياش با تعطيلات چند هفتهاي نيز مواجه شده بود به پايان رسيد تا در نهايت رفع تكليفي باشد براي سالي كه گذشت.

در پايــان ليگ برتــر واليبال بانوان تيم ســرمايه عنوان قهرماني را به دست آورد.ذوب آهن برسكوي دوم ايســتاد. دانشگاه آزاد سوم شد، ســايپا، پارسه شــيراز و شهرداري تبريز نيز عناوين چهارم تا ششــم را كسب كردند.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.