حضورمان را در سيزم پررنگتر ميكنيم

Iran Varzeshi - - ورزش ایـــــران -

رييس تربيت بدني نيروهاي مسلح برگزاري اجلاس آسيايي سيزم در تهران را از چند جهت قابل توجه توصيف كرد.

مهرعلي بارانچشمه ميگويد: «برگزاري اجلاس سيزم در ايران چند حســن دارد، اول اينكه اقتدار ايران را در آســيا نشــان ميدهد و اعتماد كشورهاي آسيايي به ايران جلب خواهد شد بخصوص اينكه در حال حاضر فضايي در ســطح آســيا حاكم اســت كه روابط خصمانه يا سردي را بين كشورها شاهد هستيم. برگزاري چنين اجلاسي باعث ميشود تا اين روابط به سمت و سوي مثبتي حركت كند.»

رييس پنجمين اجلاس آســيايي ســيزم ادامه ميدهد: «در جلساتي كه قرار اســت با كشــورهاي آســيايي برگزار كنيم، به دنبال اين هستيم كه حضورمان را در ســيزم پررنگتر كنيم و كميتههاي زيادي را به دست بياوريم چرا كه ســهم كمي را در ســيزم داريم. همزمــان با برگزاري اين جلســات در تهران قاره آفريقا نيز ميزبان اجلاس آفريقايي ســيزم است كه در نهايــت همه برنامههاي قارههاي مختلف بررســي ميشــود و در ارديبهشتماه به ميزباني يونان به جمعبندي نهايي سيزم جهاني ميرسد. ميزباني رويدادهاي مهم رقابتهاي ســيزم نيز در ارديبهشــت ماه نهايي ميشود.»

رييس تربيت بدني نيروهاي مسلح تاكيد ميكند: «ما درصدد هستيم شــعار سيزم را كه همان ايجاد صلح و دوستي ميان كشورهاست، به شكل كامل ايجاد كنيم. متاســفانه كشورهاي آســيايي نسبت به قارههاي ديگر بيشــتر درگير مناقشات سياسي و جنگ شــدهاند. در نظر داريم با كمك كشورهايي همچون چين، كرهجنوبي، عمان و قطر روابط سرد كشورهاي آسيايي را بهبود بخشيم، در همين خصوص به كشور چين پيشنهاد دادهام كه ميزباني مســابقات ورزشي را بين كشور كرهجنوبي و كرهشمالي برگزار كند كه به اين وسيله روابط اين دو كشور در زمينه ورزش بهتر شود.»

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.