بااتقيادنخرعضوایشعمهاون« م دناميهنيته»هستكيم

مجمع عمومي كميته ملي المپيك در حالي برگزار ميشــود كه مســوولان برگزاري تلاش ميكنند خبري به بيرون از سالن فارســي آكادمي ملي المپيك درز پيدا نكند و توجيه هم اين است كه اتفاقي نيفتاده و مجمع، عادي است و همه چيز طبق هماني كه در دســتور جلسه نوشته شــده، پيش

Iran Varzeshi - - ورزش ایـــــران - آزاده پيراكوه ‪Azadeh Pirakouh‬

شايد مســوولان و اعضاي هيات اجرايي كميته ملي المپيك حرفي نزنند و حتي كساني كه منتقد بوده و هستند، نكتهاي درباره مجمع به صراحت نگويند اما از صحبتهاي خصوصي و فضايي خارج از مصاحبه، نكتههايي به دست ميآيد كه نشــان ميدهد چهــل و چهارمين مجمع كميته ملــي المپيك، خيلي هم مجمع عادي نبوده است و اعضا به چند مورد ايرادهايي اشاره داشتهاند كه همين ايرادها باعث ميشود تا بعد از مجمع هم بينشــان حرفهايي رد و بدل شــود كه نتيجه اين حرفها چند موردي است كه در ادامه مطلب به آنها اشاره ميشود.

-1 يكــي از ايرادهاي اساســي به موضوع اساســنامه كميته ملي المپيك وارد ميشــود. مســالهاي كه از قبل هم قابل پيــش بيني بود. تاخيــر در تهيه پيش نويــس اصلاحات يكي از مواردي است كه برخي اعضا به آن ايراد ميگيرند كه يكي از اين افراد محمود خســروي وفاســت. البته تنها ايراد در ايــن رابطه اين نبوده كه چرا هيات اجرايي اساســنامه را طــوري پيش نبرده كه به مجمع امروز برســاند. حالا كه پيش نويس اصلاحات انجام شــده، روندي كه اعضاي هيات اجرايي پيش گرفته اند، مورد نقد مجمع اســت و سوال اساســي كه دارند اين است كه چرا قرار اســت اساســنامه ابتدا به هيات وزيران و كميته بينالمللــي المپيك برود و ســپس در مجمع به راي گذاشته شــود؟ روندي كه از نگاه منتقدان بايد به اين شــكل باشــد كه ابتدا هيات اجرايي مصوب كند، ســپس مجمــع تصويب كند و بعد اساســنامه راه هيات وزيران و كميته بينالمللي المپيــك را پيش بگيــرد. البته اعضــاي هيات اجرايي اين توجيه را ميآورند كه براي جلوگيري از تلف شدن زمان اين كار را كردهاند اما برخي از اعضــاي مجمع تحليل ديگري دارند. يكي از اين منتقدان ميگويد: «ما كه در دســترس هستيم. اگــر مصوبات ما نظــر هيات وزيــران يا كميته بينالمللي المپيك را جلب نكرد، ميتوان در يك ســاعت اعضاي مجمع را دور هم جمع كرد و باز نظرشــان را گرفت.» عضو ديگــري از مجمع در تكميل اين توضيح ميگويد: «در اصل با اين رويه اعضاي مجمع نقش سمبليك پيدا ميكنند چرا كه ايراد وارد كردن به اساســنامهاي كه مصوب هيات وزيــران و كميته بينالمللــي المپيك را دارد، كار بيهودهاي است و اگر قرار باشد اعضاي مجمع از قالب نمادين خارج شوند، بايد ابتدا نظر ما گرفته شــود.» اين نكتهاي كه اعضاي مجمع دربارهاش حرف ميزنند، حكايت از اين دارد كه بايد منتظر حواشــي ديگري در اين رابطه باشيم البته اگر توصيههايي از سوي بخشهاي مختلف صورت نگيــرد؛ مثل همين توصيــه كه عضوي از مجمع ميگويد به او شــده:«يكي از دوستان بزرگــوار از وزارت ورزش بــا من تماس گرفت و گفت در مجمع تند نرو.»

-2 در كنار موضوع اساسنامه، مباحث مالي هم ســر وصــدا راه مياندازد. با اينكه شــجاعي ميگويد، همه چيز بدون ابهام تاييد شــده است اما به نظر ميرســد برخي از اعضــا اين ايراد را گرفتهاند كه برخي از مسائل مالي شفاف نيست. گويا يكي از ايرادها هم به اين خلاصه ميشــود كه جمع برخي موارد در گزارش مالي ذكر شــده اســت در حاليكه نظر اين گروه منتقد اين است كه بايد همه چيز شفاف و روشن جدا ميشده تا اعضاي مجمع، بيشتر در جريان قرار بگيرند. البته تنها ايرادي كه به مســائل مالي مربوط است، در اين حوزه خلاصه نميشده. يكي از اعضاي مجمع كه بعد از جلســه ميگويد همه چيز خوب بوده، درباره دريافتي بودجه فدراسيونها اعتراضهايي داشــته و جالب اســت كه در واكنــش به اين اعتــراض، يكي از اعضاي هيات اجرايي ميگويد: «ما شفاف نيستيم يا شمايي كه مشخص نيست چه بودجه سنگيني را صرف مسابقهاي كرده ايد كه هيچ خروجي براي ورزش ندارد.»

بــا اين توضيحــات و مــواردي كه خيلي گذرا از كنارشــان عبور ميكنيم، به اين نتيجه ميرســيم همه چيز آنقدرهايــي هم كه گفته ميشــود، ســاده و معمولي نبوده و به همين خاطر اســت كه بايد منتظر باشــيم تا در سال 96، فضايي كمي شــلوغتر در ســئول داشته باشيم؛ كه البته با توجه به اينكه سال برگزاري مجمع انتخاباتي كميته ملي المپيك است، اين فضا خيلي دور از ذهن نيســت. چه بسا برخي از همين نقدها و واكنشها در راســتاي همين رويداد پيش روي كميته ملي المپيك باشد.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.