كشتيگيران ايران در آبادان مثل شير خواهند جنگيد

Iran Varzeshi - - ورزش ایـــــران - ناصر انصافی مقدم ‪NASER ENSAfi MOGHADDAM‬

هروي: امارات آخرين فرصت براي حضور در تيم ملي كاراته است سرمربي تيم ملي كاراته مسابقات امارات را آخرين فرصت مســابقات كاراته وان امارات اعزام ميشــوند و بعد از پايان اين مليپوشــان براي رســيدن به تركيب اصلي تيم اعزامي به باكو رقابتها و با نتايج كسب شــده توسط كاراته كاها، تركيب تيم می داند. سيدشــهرام هروي ميگويد: «با قضاوت خوب داوران اعزامي به بازيهاي كشورهاي اسلامي را معرفي ميكنيم.» رقابتهاي انتخابي بدون مشــكل و حرف و حديث و در سطح هروي به مسابقات قهرماني آسيا هم اشاره ميكند كه پس فني قابل قبولي برگزار شد. با وجود آنكه كاراته كاها در شرايط از بازيهاي كشــورهاي اســلامي برگزار ميشود: «تيم اعزامي آمادگي بدني آرماني نبودند ولي مبارزات بسيار خوبي را شاهد به بازيهاي كشــورهاي اســلامي فقط از بين نفرات اول و دوم بوديم.» رقابتهايانتخابيتعيينميشــودوبرايمســابقاتقهرماني

سرمربي تيم ملي كاراته ادامه ميدهد: «هر ۱۲ كاراتهكايي آســيا ۵ كاراته كا را براي حضور در مسابقات انتخابي و پس از كــه به عنوان نفرات اول و دوم انتخاب شــدند فروردين ماه به آن اردو دعوت كردهايم.»

مليپوشــان كشتي فرنگي ايران پس از پشت ســر گذاشتن چهار مرحله اردوي تمريني در خانه كشــتي تهران، بعدازظهر ديروز عازم آبادان شــدند تا در پيكارهاي جام جهاني كشتي فرنگي در سال ۲0۱7 به ميزباني كشــورمان كه با حضور هشت تيــم برتر دنيا برگزار ميشــود، به مصاف حريفان سرشناس خود بروند.

در ايــن رقابتهــا كــه در روزهاي پنجشــنبه و جمعه هفته جاري در شــهر آبادان برگزار ميشــود، تيمهاي روســيه، جمهــوري آذربايجــان، اوكرايــن، ايران، قزاقســتان، بــلاروس، تركيــه و آلمان به ترتيب بهعنــوان تيمهاي اول تا هشــتم پيكارهاي كشــتي قهرماني ســال ۲0۱۵ جهــان در لاس وگاس آمريكا در دو گروه جداگانه به مصاف هم ميروند.

ايران، تيــم چهارم جهان در ســال ۲0۱۵ در گــروه «آ» ايــن رقابتهــا بــا روســيه )قهرمــان جهان( و قزاقســتان و آلمــان )تيمهاي پنجم و هشــتم جهان( همگروه شــده و ابتدا مقابــل آلمان صف آرايي ميكند و ســپس رو در روي روسيه و قزاقستان قرار ميگيرد. «محمد دليريان» سرپرست تيم ملي كشتي فرنگي ايران در پايان آخرين تمرين مليپوشان كشورمان در تهران و قبل از عزيمت به ســوي آبادان در گفت و گو با ايران ورزشي چنين اظهار داشت: «كشتيگيران ما تمرينات خوبي را پشت سر گذاشتهاند و هدف آنها تصاحب ششــمين عنوان قهرمانــي در رقابتهاي جام جهاني است. طي چهار مرحله اردوي آمادگي، كشــتيگيران ما تلاش زيادي به خرج دادند تا در غياب چند تن از مهرههاي اصلي تيم ملي بتواننــد از عنوان قهرماني ايران در اين رقابتهــا دفاع كنند. اگرچه همه چيز روي تشك مشخص خواهد شد و هيچ نتيجهاي از هم اكنون قابل پيشبيني نيست.»

دليريــان با انتقاد از برخي رســانهها و ســايتهاي خبري كه در روزهاي اخير عنــوان كرده انــد، روسهــا بهترين تيم جهان هســتند كه در اين رقابتها حضور دارند، اظهار داشــت: «بهترين تيم جهان ما هســتيم و نه روس ها. ما اگرچه چهار، پنج كشتيگير المپيكي خود را در اختيار نداريم اما همچنان خود را بهترين تيم دنيا ميدانيم. در واقع روسها براي محك زدن كشــتيگيران خود با مــا در اين رقابتها حضور خود را اعلام كرده اند. كشتيگيران مــا هيچ چيزي از روسهــا كمتر ندارند و در بهترين شــرايط جسمي و روحي رواني هستند و ميخواهند مثل شير در آبادان به روي تشك بروند و با حريفان خود از جمله روسهــا بجنگند. از جمع كشــتيگيران المپيكي ما فقط سعيد عبد ولي در تركيب تيم ايران حضور دارد. اگرچه كشتيگيراني چون افشــين بيابانگرد، يوسف قادريان و امير قاســمي منجزي هم سابقه حضور در تيم ملي كشتي فرنگي ايران را دارند».

دليريان در ادامه گفت: «خوشبختانه آســيب ديدگــي در بين نفــرات ما ديده نميشــود و انگشت دســت امير قاسمي منجزي كه آســيب ديده بود، بهبود يافته و او ميتواند در آبادان به روي تشــك برود و كشتي بگيرد ».

سرپرســت تيم ملي كشــتي فرنگي گفت: «بيشتر كشتيگيران ما خوزستاني هســتند و از آنجايي كــه رقابتهاي جام جهاني در اســتان خوزســتان و در شهر آبادان برگزار ميشــود، آنها انگيزه بالايي براي مبارزه كردن با حريفان خود دارند و اين نكته بسيار مهمي است كه بايد به آن توجه كرد ».

عضو شوراي فني تيمهاي ملي كشتي فرنگي ايران در باره همگروه شدن تيمهاي ايران و روســيه نيز اظهار داشت: «ما براي قهرمان شــدن به هر حال بايد با روسها مواجه ميشديم. چه در مرحله مقدماتي و ديدارهــاي گروهي و چه در مرحله نهايي. بنابراين مبارزه با تيم روســيه براي ما در هيچ مرحلهاي فرقي نميكند ».

دليريان در خصوص تيمهاي شركت كننده در مســابقههاي جام جهاني كشتي فرنگي اضافه كرد: «هميشه سطح كيفي و فني مسابقههاي جام جهاني كشتي فرنگي به مراتب از رقابتهاي جام جهاني كشتي آزاد بالاتر بوده و اين مســاله در رقابتهاي امسال هم ديده ميشود. هشت تيم حاضر در آبادان در واقع بدنه اصلي كشتي فرنگي دنيا هستند. فقط جاي تيمهايي همچون كوبا، كره جنوبي، ارمنســتان و مجارستان در اين مسابقهها خالي است».

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.