و باز هم قديميها به اردو رسيدند

Iran Varzeshi - - ورزش ایـــــران -

كادرفنــي با وســواس خاصــي نفرات اعزامي به بازيهاي كشــورهاي اسلامي را انتخاب ميكند. بر همين اساس كاراتهكاها پس از گذر از دو مرحله انتخابي، ســومين انتخابــي خود را هم برگــزار كردند. مرحله ســوم رقابتهاي انتخابي تيم ملي كاراته در حالي به پايان رسيد كه ۱۲ كاراتهكا با كسب عناويــن اول و دوم اوزان مختلف به اردوي آمادهسازي راه پيدا كردند.

در پايان اين رقابتها مجيد حســننيا، امير مهديزاده، ســعيد احمــدي، ابراهيم حســن بيگي، ذبيحا... پورشــيب و ســجاد گنجزاده با كسب بيشــترين پيروزي مقابل رقباي خــود بهعنوان نفرات برتر هر وزن به اردوي تيم ملي راه پيــدا كردند. همچنين ميعاد ياري، مصطفي روســتا، رضا عنايتي، علي اصغر آســيابري، علي فداكار و ســامان حيدري بهعنوان نفرات دوم جواز حضور در اردوي آمادهسازي را دريافت كردند.

قرار اســت از بين كاراتهكاهاي ســوم هــر وزن نيز نفراتي از ســوي كادر فني به اردو دعوت شــوند. البته باز هم نفراتي جواز حضور در اردوي آماده سازي تيم ملي براي بازيهاي كشــورهاي اســلامي را به دست آوردند كه ســال هاست در تيم ملي حضور مستمر دارند و اين نشــان ميدهد كه اين مليپوشان همچنان از رقباي تازه نفس خود نيز آمادهتر هستند. البته حساسيت انتخاب نفــرات اعزامي به بازيهــاي باكو به همين رقابتها محدود نشــده اســت و كادر فني تيــم ملي كاراتــه از ۵ كاراته كا دعوت كرد در يك ديدار انتخابي مجدد شــركت كنند. اين انتخابي قرار است به زودي برگزار شود.

بر همين اساس ايمان سنچولي، بهمن عسگري، ســعيد فرخي، مهدي خدابخشي و حسين سمندر در يك دوره مسابقه انتخابي مجدد شركت كرده و در نهايت براساس نياز تيم ملي فقط براي حضــور در اردوي آماده ســازي رقابتهــاي قهرماني آســيا به اردو دعوت ميشوند. زمان اين رقابتهاي دورهاي از سوي كادر فني اعلام ميشود. طبق برنامه كادر فني اردوي تيم ملي از ۱9 فروردين ماه آغاز ميشــود تا اردونشينان براي حضور در مسابقات كاراته وان امارات آماده شوند.

تمامي ۱۲ كاراتهكايي كه به اردو دعوت شدند در چهار تيم برتر سوپر ليگ عضويت دارند. شــش كاراتهكا عضو تيم دانشگاه آزاد هســتند كه هفته گذشــته موفق به كسب عنوان قهرماني ســوپر ليگ كاراته شد. سه كاراتهكا در تركيب تيم مناطق نفت خيز در ســوپر ليگ مبارزه كردند و سه كاراتهكا نيز در تيم توســعه نوآوري شهر و پاس قوامين حضور داشتند. اردوهاي تيم ملي كاراته نيز با توجه به حضور تعدادي از اردونشينان در مســابقات كاراته وان از نيمه دوم فروردين ماه آغاز ميشود.

دور جديد مسابقات ليگ جهاني هلند از روز جمعه ۲7 اســفندماه به مدت ســه روز در شــهر روتردام هلند برگزار ميشــود و قرار اســت 4 مليپوش تيــم ملي نيز در اين مســابقات حضور داشته باشند.بر همين اســاس ذبيحا... پورشيب، ســامان حيدري، ســجاد گنجزاده و ابراهيم حسن بيگي فردا با هزينه شــخصي به اين مســابقات اعزام خواهند شد.

با توجه به حضور ايــن كاراتهكاها و شــروع تعطيلات نــوروز، كادر فني با در نظر گرفتن اســتراحت و ريــكاوري براي آنها، شــروع تمرينات تيــم ملي را از ۱9 فروردين ماه در نظر گرفتهاند.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.