سلطاني فر: مجمع همه چيز را در مورد كميته المپيك مشخص ميكند

Iran Varzeshi - - ورزش ایـــــران -

ســلطانيفر، اوليــن حضورش در مجمــع كميته ملــي المپيك را تجربــه كرد اما در همين نخســتين مجمع مورد تقديــر هيات اجرايي كميتــه ملي المپيك قرار گرفت. مجمع كه تمام ميشــود، وزير ورزش و جوانان درباره برخي مســائل توضيحاتي ميدهد و در يكي از مهمترين بخشها به شــكلي ظريف، انتقادش را از عملكــرد كاروان ايران در ريو اعلام ميكند.

مسعود ســلطاني فر ميگويد: «با وجود كمبــود امكاناتي كه داشــتيم، توانســتيم نيازهــاي ورزش بخصوص در مقطع المپيك را نسبتا برطرف كنيم. تيمهاي ما با تداركات خوبي در المپيك ظاهر شــدند. اگرچه بايد بهتر نتيجه ميگرفتيم.»

وزير ورزش و جوانان همه فدراسيونها را در يــك قالــب نميبيند: «فدراســيونها عملكردهاي مختلفي داشــتند. برخي خوب ظاهر شــدند اما تعدادي هم آنطور كه بايد و شايد نتوانستند عمل كنند و به اهداف خود برســند. اميدوارم با فضاي همدلــي و هماهنگي كه بين وزارت و كميته ملي المپيك وجود دارد و با توجه به اينكه ما دســتگاه حاكميتي ورزش هســتيم، سال آينده به اهدافي كه پيشبيني شده برسيم و سال خوب و اميدواركنندهاي داشته باشيم.»

او اين اهداف را كه خيلي مشــخص نيســت چه مواردي هســتند، اينطــور باز ميكند: «اميدوارم بتوانيم با همين ثبات در ســال آينده در مسابقات مختلف عملكرد خوبي داشته باشيم و بدرخشيم.»

او در مــورد انتخابات كميته ملي المپيك نيــز توضيحات كوتاهي ميدهــد: «اين انتخابــات صرفا در چارچوب قوانيــن كميته بينالمللي المپيك برگزار ميشــود و اميــدوارم دوره فعلي هم بــا همين رويكرد و فعاليتها، اســتمرار پيدا كند. احتمالا دي ماه انتخابات برگزار شــود كه بــا توجه به ايــن تاريخ بايد آذر مــاه مقدمات برگــزاري مجمع را فراهم كنيم.»

ســلطانيفر در مورد اينكه آيــا تغييراتي در كميتــه ملي المپيك وجود خواهد داشــت يا خير؛ ميگويد: «همه تغييرات را مجمع مشخص ميكند.»

وزيــر ورزش در مورد بودجــه دريافتي اين وزارتخانــه نيز توضيح كوتاهي ميدهد: «تاكنون 90 درصد بودجه را دريافت كردهايم البته قرار نبــود همه اين درصد به وزارت ورزش تعلق بگيرد. برخي فدراســيونها هم تاكنون حدود ۸۵ درصد دريافت داشــتهاند البته برخي فدراسيونها به خاطر مســابقاتي كــه در پيش داشــتهاند، بالا و پايين بوده اســت و اميدوارم تا پايان ســال هم بتوانيم پرداختي داشــته باشــيم و تعادلي ايجاد كنيم.»

او در پايــان در مورد اينكه فكر ميكنيد مهمترين كارتان در ســال 96 چه خواهد بود، ميگويد: «سعي ميكنيم كمك همهجانبه به ورزش قهرماني و همگاني داشته باشيم.»

پاسخگویي شجاعي مثل هميشه

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.