بازيكنانمان مصدومند و كار سختي در قهرماني آسيا داريم

Iran Varzeshi - - ورزش ایـــــران -

تيــم تكوانــدو دختــران در حالي 30فروردين مــاه در رقابتهاي قهرماني نوجوانان آسيا شركت ميكند كه سرمربي اين تيم از مصدوميت تعدادي از بازيكنان اين تيم خبر ميدهد. اعظم درســتي در اين باره ميگويد: «متاســفانه در اردوي تيم ملي اكثر بازيكنان مصدوم هســتند. در اين شــرايط هم بايد بــه فكر بهبود بچهها باشــيم و هم تمرينات آمادهسازي آنها را دنبال كنيم.»

او ادامــه ميدهــد: «تيــم تكواندو نوجوانان به تازگي از رقابتهاي قهرماني جهان بازگشته اســت. اين تكواندوكاران مــدت زمــان زيــادي در اردوهــاي آمادهســازي بودند. مســابقات سختي را هم در قهرماني جهــان به ميزباني كانادا پشــت سر گذاشــتهاند و اين باعث شده تا تكوانــدوكاران نوجوان ما با مصدوميت روبهرو شوند.»

ســرمربي تيــم تكوانــدو نوجوانان كار را در قهرماني آســيا سخت توصيف ميكنــد: «رقابتهاي قهرماني آســيا از قهرماني جهان هم ســختتر اســت چرا كه بهترينهاي دنيا در تيمهاي آســيايي جمع شــدهاند، با اين اوصــاف نوجوانان ما كار بســيار ســختي را در پيش دارند. در مسابقات پيش رو حريفان سرسختي داريــم. مهمترين حريفان ما كره جنوبي، چين و چين تايپه هستند. البته فيليپين هم تــك ســتارههايي را در برخي اوزان دارد كه خطرناك هستند.»

اعظم درســتي درباره نحــوه آماده ســازي بازيكنــان در فرصــت باقيمانده ميگويد: «پس از برگزاري آخرين مرحله رقابتهــاي انتخابي تيم ملي ۱0 بازيكن نهايي شدند. يك يار كمكي نيز در اردوها كنــار بازيكنان قــرار دارد. مــا با همين ۱0هوگوپوش نوجوان عــازم رقابتهاي قهرماني آسيا ميشويم.»

ســرمربي تيم ملي تكواندو دختران يادآور ميشــود: «زمان زيادي در اختيار نداريــم به هميــن دليــل فرصتي براي حضور در مسابقات بينالمللي و مسابقات تداركاتــي نداريم و با هميــن اردوهاي داخلــي براي رقابتهاي قهرماني آســيا آماده ميشويم.»

اعظم درستي ميگويد: «4 هوگوپوش حال حاضر تيم ملي از بازيكنان تيم ملي دوره قبل نوجوانان هســتند و به نوعي با تجربه محســوب ميشــوند. با اين وجود كار بســيار ســختي در پيش داريم. اين اولين تجربه ســرمربيگري من محسوب ميشــود و اميدوارم به همراه شــاگردان نوجوانــم از ايــن رقابتها با دســت پر برگرديم.»

اسامي نهایي كشتيگيران اعلام شد

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.