چهرههاي نامدار روس و آذربايجان در آبادان

Iran Varzeshi - - ورزش ایـــــران -

اســامي نهايي تيمهاي حاضر در رقابتهاي جام جهاني كشتي فرنگي اعلام شــد. ايــن رقابتها با حضور ۸ كشــور برتر دنيــا، روزهاي ۲6 و ۲7 اســفندماه در سالن كوثر شــهر آبادان برگزار ميشــود. در گــروه اول اين بازيها روســيه، آلمان، قزاقســتان و ايران حضــور دارند و در گــروه دوم هم آذربايجــان، تركيه، بلاروس و اوكراين با يكديگر رقابــت خواهند كرد. حالا در فاصلــه دو روز تا آغاز اين بازيها، اســامي نهايي كشتيگيران حاضر در اين بازيها اعلام شــده است كه در بين آنها چهرههاي مطرحي همچون روشــن بايرامــوف آذربايجاني، رومن ولاسوف، چنگيز لابازانوف و داويت چاكوتادزه از روسيه، رضا كايالپ از تركيه و سعيد عبدولي از ايران ديده ميشوند.

اســامي نفرات تيم ملي ايران در اين بازيها به ترتيب اوزان به شــرح زير است:

۵9 كيلوگرم: محسن حاجيپور )برنز آسيا( - سامان عبدولي )نقره آسيا، نقره جوانان جهان(

66 كيلوگرم: مهدي زيدوند )نقره و برنز آسيا، برنز جوانان جهان( - علي ارسلان )قهرمان جوانان آسيا(

7۱ كيلوگرم: افشــين بيابانگــرد )برنز جهان، برنز بازيهاي آســيايي، قهرمان آسيا( - محمدعلي گرايي

7۵ كيلوگــرم: ســعيد عبدولي )برنز المپيك، قهرمــان جهان، قهرمان بازيهاي آسيايي و قهرمان جوانان جهان( - رسول گرمسيري

۸0 كيلوگرم: يوســف قادريــان )برنز جهان و قهرمان آســيا( - رامين طاهري )قهرمان آسيا، نقره و برنز جهان( ۸۵ كيلوگرم : حسين نوري - مهدي فلاح 9۸ كيلوگرم: مهدي علياري )قهرمان آسيا و بازيهاي آسيايي( - سيد مصطفي صالحيزاده )قهرمان جوانان آسيا(

۱30 كيلوگرم: بهنام مهديزاده )قهرمان آســيا( - امير قاسمي منجزي )قهرمان آسيا(

مسوولان برگزاري اين رقابتها همچنين اسامي داوران ايراني حاضر در اين رقابتها را نيز اعلام كردهاند: اردوان صاحب داور ‪S ۱‬ محمد مصلاييپور داور ‪S ۱‬ بهروز رضاپور داور درجه يك بينالمللي بهنام شيرمحمدي داور درجه يك بينالمللي

بيانيه فدراسيون كشتي در مورد ميزباني آبادان

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.