آماده سازي ميلاد بيگي براي بازيهاي كشورهاي اسلامي

Iran Varzeshi - - ورزش ایـــــران -

تيم ملــي تكواندو آذربايجان بــا مربي ايرانــياش همچنان در رقابتهــاي بينالمللي يكه تازي ميكند.

رضا مهماندوســت به همراه شــاگردانش در رقابتهاي هلند كه يكي از مسابقات سطح بالا نيز به شمار ميرود با كسب 7 مدال طلا، نقره و برنــز عنوان قهرماني اين رقابتها را كسب كرد.

چهــل و چهارميــن دوره رقابتهــاي بينالمللــي تكواندو هلند به مدت سه روز و با حضور نزديك به ۵00 تكواندوكار از 4۸ كشور برگزار شد.

رقابتهايــي كه امســال در غيــاب دو تيم صاحبنــام ايران و كره جنوبي برگزار شــد اما در غياب اين تيمها آذريها به خوبي مدالها را درو كردند.

رضــا مهماندوســت درباره رقابتهــاي هلنــد ميگويــد: «خوشحالم از اينكه يك بار ديگر بــا تكواندو آذربايجان توانســتيم در يك رويداد مهــم نتيجه قابل قبولي را كســب كنيم. فقط تيم ملي ايــران در اين رقابتها غايب بود و آن هم به اين دليل اســت كــه فدراســيون تكوانــدو اخيراً سرمربي تيم ملي را انتخاب كرده و بازيكنــان تازه در اوزان مختلف نهايي شدهاند.»

امــا در لابــه لاي حرفهاي مهماندوســت نكته قابل توجهي نهفتــه اســت.او به اســتراحت بازيكناني همچون قلي اف و ميلاد بيگــي اشــاره ميكند.بازيكناني كــه قــرار اســت در بازيهاي كشورهاي اســلامي در باكو روي شــياپ چانــگ برونــد: «من به اين دو تكوانــدوكار اجازه ندادم در اين مســابقات شــركت كنند تا آنها براي حضور در مســابقات همبســتگي كشــورهاي اسلامي اســتراحت كننــد و بــا آمادگي لازم در ايــن مســابقات حضور پيدا كنند.»

ايــن يعنــي از حــالا بايد آذربايجــان را بهعنــوان يكــي از رقبــاي اصلــي تيــم ايــران بدانيــم. بــا توجه بــه اينكه اين دو بازيكن در چند ماه گذشــته نشــان دادهانــد كــه از آمادگي بالايي برخوردارنــد و بايد جدي گرفته شوند.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.