پيولي: اين يك بازي خارقالعاده بود

Iran Varzeshi - - ورزش جهــــان -

اينترميــلان بــا هتتريــك مائورو ايــكاردي و اور بانگا 7 بــر يك آتالانتا را در هم كوبيد.

آتالانتــا كــه مربياش جــان پيرو گاسپريني در سال 2۰۱۱ بعد از تنها پنج بازي از مربيگري اينتر اخراج شــد، قبل از ايــن بازي بالاتر از اينتــر بود و انتظار ميرفت آزمون ســختي فراروي نراتزوري قرار دهد اما هتتريــك ايكاردي در ۱۰ دقيقــه و دو گل ديگر از هموطنش باعث شــد قبل از دقيقه ۳5 اينتــر با پنج گل پيش بيفتــد. اينتر با ايــن پيروزي 54 امتيازي شد و در رده چهارم قرار گرفت.

استفانو پيولي مربي اينتر بعد از اين بازي گفت: «اين يــك بازي خارقالعاده بود كه تمــام چيزهايي كــه رويش كار كرده بوديم، به طور كامل انجام شد. اين بازي در ســطح بالا بود و مــا خيلي كار كرديم كه اينطور آســان به نظر ميرسد چون آتالانتا حريف ســختي اســت و تا قبــل از اين بازي گلهاي زيادي نخورده بود. اينتــر ميخواهد در هر بازي بجنگد بــا اين باور كه توانايي پيــروزي را دارد. البتــه تيمهاي پرمهرهتــر و باتجربهتري هســتند كه جلــوي ما قــرار دارند و ما دنبالشان هســتيم. نتيجه خوبي بود اما آنچه مهم اســت جايگاه مــا در جدول است و اين يعني تنها بازي بعدي اهميت دارد. ميشــود بازيكنان را به طور خاص تحســين كرد اما من دوست دارم از همه تيم تشكر كنم چون با انگيزه و اراده بازي كرديم. بانگا خــوب بازي كرد، همينطور ايكاردي اما سخت است كه در اين بازي، كسي را پيدا كني كه بد بوده باشد.»

گاســپريني هم گفت: «ما همچنان فصل خوبي را ســپري ميكنيــم. از اين بازي درســي گرفتيم كــه در ۱۰ بازي باقيمانده به دردمان ميخورد. اينتر ويران كننده بــود و ما با همــان احتياطي كه مقابل ناپولي بوديم، بازي نكرديم. ما براي رسيدن به سهميه ليگ اروپا شانس خوبي داريم و تا آخر برايش مبارزه ميكنيم.»

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.