تحت ن ثأاثرييکهر:مبيادانزستميد پپورما به سر يا اتیروويراسدردنژمرندمازدنبوديم

Iran Varzeshi - - ورزش جهــــان -

چهــار روز پــس از بازگشــت تاريخياش در بازي برابر پاريسنژرمن در ليگ قهرمانان اروپا، بارسلونا در لاليگا متحمل شكســتي شــد كه ممكن است رويايش براي كســب ســه گانه را بر باد دهد. آبيواناريها يكشنبه شب در هفته بيســتوهفتم لاليگا در يك بازي خارج از خانــه برابر دپورتيــوو لاكرونيا كه زير بارش شــديد باران برگزار شد، با نتيجه 2 بر يــك تن به شكســت دادند كه به صدرنشينيشان در جدول رقابتها پايان داد. اين اولين باخت بارســا در ورزشگاه رياســور از سال 2۰۰8 بود كه در آن هر دو گل تيم ميزبان با ضربات شروع مجدد به ثمر رسيد.

لوييــس انريكه در پايــان اين بازي كه نيمــار و ايوان راكيتيــچ در تركيب بارسا حضور نداشــتند، شكست تيمش را به خســتگي ناشــي از بازي سنگين برابــر PSG ربــط داد. او در پايان بازي به خبرنــگاران گفت: «تنهــا آنهايي كه ايــن هفته در كنــار ما بودهانــد و تمام اتفاقاتــي كه برايمــان رخ داد را تجربه كردهاند ميدانند كه چه بر ما گذشــته اســت. البته از بازيكنان حرفهاي انتظار ميرود كه با چنين شرايطي كنار بيايند. هميشه يكســري بازيهاي سخت وجود دارد. من ميدانســتم كه اين بازي تحت تأثيــر اتفاقاتــي كه در بــازي قبليمان برابر پاريسنژرمن رخ داد، قرار خواهد گرفت و بازي ســختي ميشــود. با اين حال هميشه بهتر است كه با خوشبيني بــراي انجام يــك كار قــدم برداريد». انريكه در پاســخ به اين سوال كه دقيقاً چــه چيز باعث شكســت شــاگردان او برابر تيم پپه مل شــد، اســتفاده نكردن از موقعيتهاي مســلم گلزنــي را دليل ناكامي تيمــش معرفي كــرد. او گفت: «ســوال خوبي است اما با چيزي كه من در تمرينــات تيمم پيــش از بازي ديدم ميدانستم كه نتيجه گرفتن در اين بازي كار سختي خواهد بود. به نظرم ما بازي را خوب آغاز كرديم و از عقب نشيني دپور براي خلق موقعيــت گلزني بهره برديم. ما قدرت كافي براي ســلطه بر حريف را نداشــتيم و در نهايت مرتكب اشتباهاتي شــديم. اين بــازي بــراي دپورتيوو كه براي فرار از قعــر جدول ميجنگد بازي مهمي بود و به هدفش هم رسيد. چيزي براي توجيه كــردن وجود نــدارد. بايد شكســتمان را قبول و خودمان را براي بازيهاي بعدي آماده كنيم».

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.