دردسرهاي سبك ايتاليايي

Iran Varzeshi - - ورزش جهــــان - سید علی بلندنظر ‪Ali Boland nazar‬

يوونتــوس امشــب در حالــي در جي-اســتاديوم ميزبــان پورتــو اســت كــه نيمــي از راه صعــود بــه مرحلــه يكچهارمنهايــي ليگ قهرمانان و تثبيت جايگاهش در ميان هشــت تيم برتر اروپا را طــي كرده. عدهاي ميگويند تيمي كه در خانه حريف با 2 گل به برتري رسيده بايد عقب بنشــيند و از دستاورد بزرگش در پرتغال دفاع كند. از طرف ديگر برخي به قدرت يوونتوس در پرســينگ حريف اشــاره و بــازي با رئال مادريد در ســال 2015 را يادآوري ميكنند.

درست اســت كه پورتو بايد به آب و آتش بزند و اگر ميخواهد شانســي براي صعود داشــته باشــد، حداقل به دو گل نياز دارد اما عقب كشــيدن و به اصطلاح امــروزي اش، پارك كردن اتوبوس مقابل دروازه و اجــازه دادن بــه حريف براي به دســت گرفتن ابتكار عمــل گاهي اوقات نتيجه عكس ميدهد. در همين يك سال اخير، مواردي بوده كه تيمي با تجمع در يك سوم دفاعي، خود را به مسلخ برده و در نهايت نتيجــه لازم را هم نگرفته. اگر يوونتوس چنين قصدي دارد بايد به اين موارد توجه كند كه پارك اتوبوس تصميم اشتباهي بوده. 2 مارس 2016 يوونتوس- اينترمیلان يووه در بازي رفت مرحله نيمهنهايي جام حذفي ايتاليا با ســه گل ميهمانش، اينتر را در هم كوبيد اما در بازي برگشت خوشحال بود از اينكه مالكيت توپ را به حريف داده و اينتر هم نهايت استفاده را كرد از آنچه در اختيارش گذاشــته شده بود و كار بســيار سختي را انجام داد؛ در 90 دقيقه ســه گل تلافي شد و در وقت اضافه هم گلي رد و بدل نشد تا اينكه در ضربات پنالتي پيروزي به يووه رسيد و در نهايت با پيروزي يك بر صفر برابر ميلان قهرمان جام شد.

16 مارس 2016 يوونتوس- بايرن مونیخ دو هفته بعد از آن بازي ســخت در سن سيرو، يوونتوس با بايرن مونيخ بازي كــرد در حالي كه بازي رفــت را 2 بر 2 كرده بود، در برگشت با 2 گل زودهنگام پل پوگبا و خوان كــوادرادو از ميزبانش پيش افتاد و اين همــه كاري بود كه در تمــام بــازي از يوونتــوس ديديم به جز يك گل ســالم كه مردود شــد. ژرمنها از مالكيت كاملي كه در اختيارشــان قرار گرفته بــود، نهايت اســتفاده را كردند و يوونتوس ســرخوش از ســبك ايتاليايي عقب كشيد و 2 گل در 90 دقيقه خورد، در وقت اضافه هم دو بار ديگر دروازه اين تيم باز شــد و بايرن با پيــروزي 6 بر 4 صعــود كرد. بله، به ياد داريم كه پاتريس اورا نتوانست توپ را دفع كند و گل دوم بايرن زده شــد اما اگر اتكاي بيش از حد به توانايي دفاعي نميشــد، بازي متفاوت پيش ميرفت.

8 مارس 2017 پاريسنژرمن- بارسلونا اين يكــي هنوز در ذهــن هواداران فوتبال تازه است. پاريسنژرمن 4 گل در بازي رفت زده بود. اكثريت جهان فوتبال بارســا را حذف شــده پنداشــتند چون سابقه نداشــت تيمي چهار گل اختلاف را جبران كند اما پاريســنژرمن با تمام قدرت عقب نشســت و اجازه داد بارسلونا حملــه كند. به بحث داوري كاري نداريم امــا هر تيمي كه به حريف اجازه مالكيت 71 درصدي توپ را بدهد با 20 شوت كه 9 تايش در چارچوب بوده، لياقت حضور در مرحلــه بعدي ليگ قهرمانان را ندارد. پاريســنژرمن طوري دفاع كرد كه يك تيم دســته دومي در جام حذفي اسپانيا از بازي با بارسلونا وحشت دارد. استراتژي دفاعي باعث شد شش گل در 90 دقيقه زده شود؛ در چنين سيستمي تيم قبل از اينكه پايش به توپ بخورد، بازنده اســت. به اين آمــار دقت كنيد: بيــن بازيكنان پاريسنژرمن از دقيقه 85 تا سوت پايان بازي فقط چهار پاس رد و بدل شــد كه سه تايش در شــروع مجدد بازي بعد از دريافت گل بود!

شايد شــما اشــاره كنيد به قدرت تيمهايي كه توانســتند برابــر يوونتوس بازگردند و بارسلونايي كه پاريسنژرمن را حذف كــرد اما تمام چيــزي كه اين تيمها بــه آن احتياج دارند، فضا اســت و زماني براي كشــتن شــما تا بتوانند به راحتي ماشــه را روي ســرتان بچكانند. علاوه بــر آن، تيمهايي مثــل يوونتوس و پاريســنژرمن هرگز نبايــد از حمله وحشــت كنند چون قدرت فووقالعادهاي مقابل دروازه حريفــان دارند و ميتوانند هر خــط دفاعي را در جهان به دردســر بيندازند.

مهمترين نكته اين اســت كه يادمان باشد مالكيت توپ يعني تيم حريف توپ ندارد و شما نميتوانيد گل بزنيد اگر توپ نداشته باشيد.

سيستم بازدارنده در ‪10- 15‬دقيقه آخر بازي خوب است اما اگر در تمام 90 دقيقه يا بخش عمده آن مورد اســتفاده قرار بگيرد، در نهايت شما را از رسيدن به پيروزي باز ميدارد.

ديلي میل- موج جمع آوري امضا براي تكرار بازي بارسا و پاري سن ژرمن به دلیل اشتباهات داوري ادامه دارد و به 200 هزار امضا رسیده است. البته چون پاري سن ژرمن شكايتي نكرده، امكان برگزاري دوباره مسابقه وجود ندارد.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.