قراردادم را تمديد نكنم، در حق رم لطف كردهام

Iran Varzeshi - - ورزش جهــــان -

رم با كسب پيروزي 3 بر صفر برابر پالرمو در هفته بيستوهشتم سري A به سه شكست متوالياش پايان داد. جالوروسي اين نتيجه را در حالي كسب كرد كه از سيستم چرخشــي براي ميــدان دادن به تعــدادي از نيمكتنشــينهايش اســتفاده كرد. لوچانو اســپالتي، مربي رم كه تيمش با اين پيروزي جايــگاه خود را در رده دوم جدول تثبيــت كرد، در پايــان اين بازي به شبكه مدياســت پرميوم گفت: «بازي آساني نبود اما ما بازيكناني داريم كه تا پايان فصل ما را پيش ميبرند. ما به تمــام بازيكنانمان نياز داريم. بازيكناني كه پنجشنبه هفته پيــش در ليــگ اروپا بازي كردند، هنوز كمي خســته بودند و بــه همين دليل بــه تعدادي از آنها اســتراحت داديــم. اميدواريم كه يوونتوس دير يــا زود امتياز از دست بدهد اما چيزي كه ما از يووه ميبينيم شبيه يك هدف در حال حركت است. ما از عملكردمان در اين فصل راضي هستيم. ناپولي هم شايد چنين حســي داشته باشد. بايد قبول كنيم كه يوونتوس واقعاً تيم قدرتمندي اســت.» اسپالتي دربــاره خــوددارياش از تمديد قــرارداد با رم هم گفــت: «اگر دو بازي ديگر تيمم ببازد من حتي تا پايان فصل هــم اينجا نخواهم بود چون باشــگاه خودش مــرا بيرون ميانــدازد. ما 4 بــازي از 5 بازي اخيرمان را باختهايم و هنوز داريد درباره قــرارداد من حرف ميزنيد. در فوتبال همه چيز خيلي ســريع تغيير ميكند. من فكر ميكنم كه با تمديد نكــردن قراردادم در حق باشــگاه لطف كردهام. مســوولان باشــگاه هــم از اين بابــت راضي هستند.»

زيدان در كنفرانس خبري پس از بازي به خبرنگاران گفت: «بين دو نيمه من هيچ چيز به ناباس نگفتم. اين اشــتباهات هم بخشي از بازي هستند. هر كسي ميتواند مرتكب اشتباه شود. در نهايت، اين ناباس بــود كه ما را نجــات داد و من مانند تمام بازيكنــان تيمــم حامي كيلور هســتم.»

آ. اس- رئــال مادريــد اكنون در 48 بازي پیاپي توانســته دروازه حريفانــش را باز كند. رئال فعلا توانســته ركورد 46 بازي بنفیكا بین ســالهاي 1963 تا 1965 را بشكند ولي با ركورد 63 مســابقه بايرن در فصــل ‪-2012 13‬فاصله دارد.

آ. اس- رونالدو با گلي كه با ســر به بتیس زد، بیشترين گل زده با سر را در بین بازيكنان شــاغل لالیگا دارد. رونالدو اكنون 46 بار با سر دروازه حريفان را در لالیگا باز كرده. آدوريس، مهاجم اتلتیك بیلبائو با 45 گل دوم اســت.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.