راموس: اين گل را به همسرم تقديم ميكنم

Iran Varzeshi - - ورزش جهــــان -

كاپيتان تيــم فوتبال رئال مادريد به رقيــب ديرينه تيمش در مــورد پيروزي هفته گذشــته آن در ليگ قهرمانان اروپا طعنه زد.

سرخيو راموس باز هم فرشته نجات رئاليها شد و با گلي كه با يك ضربه سر زد 3 امتياز را براي آنها به ارمغان آورد. او در پايان بازي مصاحبهاي كوتاه با شبكه «مويستار» انجام داد و در همان مصاحبه به پيروزي 6 بر يك هفته گذشته بارسلونا برابر PSG در ليــگ قهرمانان اروپا كه تحت تأثير قضاوت جنجالي دنيز آيتكين قرار گرفت، اشــارهاي كنايهآميز داشت. راموس درباره آن بازي گفت: صعود خوبي بود. به نظر من كه از هر نظر تاريخي بود.

كاپيتان كهكشانيها در ادامه به بازي تيمش برابر بتيس اشاره داشت و اعتراف كرد كه كهكشــانيها در اين بازي تحت فشار قرار گرفته بودند: بازي عجيبي بود. تيم ما حركاتي خــوب انجام داد. بتيس هم بــه خوبي دفاع ميكــرد و فضاهاي كمي را براي حركات ما باز گذاشته بود و به همين دليل كار ما سخت شده بود. در نهايت توانستيم گل بزنيم و 3 امتياز بازي را كه ما را به صدر جدول رساند، بگيريم.

رامــوس درباره گلش كــه 3 امتياز را براي كهكشــانيها به ارمغان آورد هم گفــت: در فوتبال چيزي كه اهميت دارد نتيجه است. گاهي اوقات مهم نيست كه خوب يا بد بازي كنيــد. بايد به اين فكر كنيم كه كاري انجــام دهيم تا هواداران لذت ببرند، بايد پيشرفت كنيم اما به هر حال باعث افتخار من اســت كه توانستم در كســب اين پيروزي سهيم باشم. اين گل را به همســرم تقديــم ميكنم كه از دست من ناراحت است كه چرا گلهايي كه در بازيهاي قبلي زدهام را به او تقديم نكردهام.

مدافــع مياني مليپوش رئال مادريد در پايان به گاف بزرگ دروازهبان تيمش كيلور ناباس كه مســبب پيــش افتادن بتيس شــد اشاره داشــت و از همتيمي كاستاريكايياش حمايت كرد.

او عنــوان كرد: ميدانيم كه بازي در برنابئو كار سختي است چون سطح توقع تماشاگران بســيار زياد است. زماني كه برخي بازيكنان اشــتباه ميكنند بايد با آنها مهربان باشــيم. براي من هم چنين اتفاقي رخ داده است.

نبايد فراموش كرد كه در نهايت اين ناباس بود كه با واكنشش ما را نجات داد. او هر روز سخت تلاش ميكند و من فكر نميكنــم كه اين اتفــاق روي اعتماد به نفسش تأثير منفي بگذارد.

مســووليت حفاظت از دروازه رئال مادريد براي هر كســي بســيار سنگين اســت. ميتوانيد اين را از دوســتم ايكر كاسياس بپرسيد.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.