كم رمق، خسته و بي ابهت

Iran Varzeshi - - فوتبـــال ایـــران -

افشــين قطبي با ژســتهاي جاهطلبانهاي از فوتبال ايران رفت اما در شرقآسيا، هرگز نتوانست به اندازه روزهاي حضورش روي نيمكت پرسپوليس خوشقول باشد. او نه فوتبال شــيزوكا را به اندازه توتفرنگيهايش معروف كــرد و نه در بوريرام، نتايجي فراتر از حد انتظار گرفت. پروژههاي آســيايي مربي ايراني، پاياني به جز بنبست نداشتند و حالا اور برايت چين، جديدترين تيمي اســت كه نيمكتاش را در اختيار امپراتور سابق قرمزها قرار ميدهد. مردي كه از فوتبال ايران جدا شد تا ايدههايش را در فضاي منظمتري پياده كند اما از ياد برد كه مهمترين موفقيت فوتبالياش را در سرزمين اشتياق و بينظمي به دست آورده بود.

افشــين قطبي، يك كشف منحصر به فرد براي فوتبال ايران بود. مردي كه گفته ميشــد از كادر فني تيمملي كره جنوبي به كادر فني پرسپوليس اضافه ميشــود اما ناگهان ســكان هدايت پرهياهوترين باشگاه ايراني را بر عهده گرفت و از همان هفته اول، قول قهرماني داد. آن روزهــا عليرضــا منصوريــان كه هنوز پيراهن شــماره 10 اســتقلال را ميپوشيد، با جمله «تنهــا ديوانهها قول قهرماني ميدهند» به قطبي كنايه زد اما مرد ديوانه اين داســتان، با گل دقيقه 96 ســپهر حيدري خالق يكي از دراماتيكترين قهرمانيهاي تمام ادوار فوتبال ايران شد. يك قهرماني استثنايي و سزاوارانه در فصلي سراسر جنجال و حاشيه.

بعد از اين قهرماني، افشين تمايلي به ادامه كار در ايران نداشــت اما از چنــان محبوبيتي برخــوردار بود كه به هر قيمتي او را به نيمكت پرســپوليس برگرداندند. با اين وجود، حواشي زندگي شخصي او و سفرهاي هفتگي به دبــي، اجازه نميداد او با تمركز به كارش در پرســپوليس ادامه بدهد. هنوز فركانسهاي حياكن/رها كن در آزادي تقويت نشــده بودند كه قطبي بارش را بست و از ايران رفت.

به نظر ميرســيد اين جدايي مســالمتآميز، پايــان كار او در فوتبال ايران باشد اما اين مربي دوباره برگشت تا هدايت تيم ملي را بر عهده بگيرد. ماموريت قطبي، رســاندن تيم ملي به جام جهاني در سه مسابقه باقيمانده مرحله مقدماتي بود و تصور ميشــد شــناخت دقيق او از كره شمالي و كره جنوبي، ايران را به آفريقاي جنوبي خواهد رساند.

تيــم ملي با قطبي اما در جدال با كرهها به برتري دســت پيدا نكرد تا وعده اول آقاي ســرمربي به حقيقت تبديل نشود. شكست دوم با قطبي، در جام ملتهاي آســيا رقم خورد. كرهايها كه زماني افشين را به فوتبال ايران معرفي كرده بودند، با تحميل يك شكست ديگر به او، اين مربي را از فوتبال ايران دور كردند. او ديگر بين ســتارههاي تيم ملي محبوب نبود و با شركت در مراسمهايي خاص، از چشم مردم نيز افتاده بود.

حالا در ايران، قطبي را روياباف و فانتزيفروش ميدانستند. او اواخر ليگ چهاردهم، يكي از گزينههاي جانشــيني حميد درخشان بود اما گذشتهاش، مديران پرسپوليس را براي انتخاب اين مربي مجاب نكرد. امپراتور سابق حالا در دســته اول فوتبال چين كار ميكند. در باشــگاه ناشناخته اوربرايت كه شهرتاش با پرسپوليس و اس.پالس قابل مقايسه نيست. خلوت اين روزهاي قطبي عجيب اســت. مردي كه در دوردســتها با هويتي تازه، نقشــههاي قديمياش را مرور ميكند. قلب شير قطبي، حالا در چين ميتپد. كمرمقتر، خستهتر و بيابهتتر از گذشته.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.