لخويا تيم هفتاد و دو ملت

Iran Varzeshi - - فوتبـــال ایـــران -

يازده بازيكني كه امروز مقابل استقلال خوزستان در ورزشگاه غدير اهواز به ميدان ميروند شايد منتخبي از قارههاي مختلف جهان باشــند. لخوياي قطر كه در حال حاضر با 56 امتياز بالاتر از تيم الســد در صدر جدول ليگ ستارگان اين كشور قرار دارد صاحب بازيكناني با مليتهاي متفاوت اســت. لخويا در اولين بازي با سه گل تيم الجزيره امارات را شكست داد و در دومين بازي تيم الفتح عربســتان را در خانهاش با نتيجه 2 بر 2 متوقف كرد. يوسف العربي )بازيكن شماره 9( در اين دو بازي دو گل براي تيمش زده است.

از جمــال بلماضــي مربي 41 ســاله فرانســوي- الجزايري اين تيم شروع كنيم كه ســابقه پوشيدن پيراهن تيم ملي هر دو كشــور را دارد و در تيمهاي مطرحي مثل منچسترســيتي، پاريسنژرمن، سلتاويگو، مارسي، ســاوتهمپتون، والنســيا و... بازي كرده اســت. او دو ســال هم براي تيمهاي قطري الغرافه و الخريطيات به ميدان رفته اســت. جمال بلماضي مربيگري را از سال 2010 در همين تيم لخويا آغاز كرده و پس از آن هدايت تيم ب قطر را برعهده گرفت.

پس از آن در سال 2014 به مدت يك سال ســرمربي تيم ملي قطر شد و از سال 2015 دوباره به نيمكت لخويا برگشت. در واقع او مربي كم تجربهاي نيســت و خيلي خوب به تيمش آشنايي دارد.

امــا در تركيب اين تيــم بازيكناني با مليتهــاي مختلف حضور دارنــد؛ چيكو فلورس مدافع 30 ساله اسپانيايي با شماره چهار كه در بازي مقابل الفتح عربستان هم حضور داشــت، لوييس مارتين ســيارا 28 ساله كه اصالتا برزيلي است اما مليت قطر را پذيرفته و سابقه پوشيدن پيراهن تيم ملي را هم دارد، تائدهينام هافبك 25 ساله كره جنوبي كه در بازي با الفتح عربســتان يكي از دو گل تيمــش را زد از مردان كليدي و ثابت جمال بلماضي است. محمد مونتاري 23 ســاله با شــماره 11 كه خوب هم گل ميزند در كشــور آفريقايي غنا متولد شده اما مليت قطر را قبول كرده اســت. يوسف العربي مهاجم 30 ساله و شماره 9 اين تيم در فرانســه متولد شده اما مليت مراكش را دارد. اين بازيكن با تجربه در دو بازي لخويا در ليگ قهرمانان بــا زدن دو گل عملكرد قابل قبولي داشته است.

يوسف المساكني كه در دقيقه 81 گل ســوم تيمش را به الجزيــره زد و در مقابل الفتــح هــم 90 دقيقه در زميــن بود يك هافبك تونسي است. سيدحسن عيسي 19 ساله كه پيراهن شماره 29 را به تن ميكند در بحرين به دنيا آمده اما قطري شده است.

كريم بودايف هافبك 26 ساله با شماره 12 در هر دو بــازي قبلي تيمش به ميدان رفته و به احتمال زيــاد امروز هم بازي در ورزشــگاه غدير اهواز را تجربه خواهد كرد. او در حالي مليت قطر را قبول كرده كه در فرانسه به دنيا آمده است.

محمد تروســور كنگويي 29 ســاله و صاحب پيراهن شــماره 14 در اولين بازي مقابــل الجزيره امارات در تركيب ثابت قرار داشــت. اين بازيكن هــم تغيير مليت داده اســت. هر دو دروازهبــان اصلي آنها هم دو مليتي هستند. امين لكومته كه در دو بازي با الجزيره و الفتح با شماره يك درون دروازه تيمش قرار گرفته بود اصالتا فرانسوي است. دروازهبــان دوم اين تيم كــه روي نيمكت ذخيرهها مينشيند قاسم عبدالحامد برهان 31 ساله است كه سنگالي است. اما به نظر ميرسد جمال بلماضي در بازي امروز هم از دروازهبان اصلياش استفاده كند.

غيــر از ايــن بازيكنان لخويا شــش مليپوش قطــري هم دارد. خالــد مفتاح مدافع شــماره 6 ، اسماعيل محمد هافبك 26 ســاله و شــماره 6 كه در هر دو بازي قبلي حضور داشــتند، محمد موسي مدافع 30 ساله و شماره 2، احمد ياسر مدافع 22 ساله و شماره 3، عاصيم ماديرو هافبك 20 ساله با شــماره 15 و آلموز عبدا... از ديگر مليپوشان قطري لخويا هستند.

ايــن بازيكنــان وقتــي در قالب يك تيم قرار ميگيرند بــه تيمي مقتدر تبديل ميشوند. پس دستكم گرفتنشان ميتواند مشكلساز شود. در حال حاضر سه بازي تا پايان فصل ليگ قطــر باقي مانده و رقابت اصلي براي قهرمانــي ميان دو تيم لخويا و الســد اســت. فاصله امتيازي آنها در صدر جدول به عدد دو ميرســد. لخويا از ســال 2009 كه فعاليتــش را آغاز كرده تا امروز هفــت قهرماني در جامهاي مختلف فوتبال قطر به دست آورده است.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.