ابهام در سفر تیم امید به فرانسه

Iran Varzeshi - - فوتبـــال ایـــران -

ســرمربي - بازيكــن تيم فوتســال تاسيســات دريايي براي تمديد قرارداد با اين تيم چراغ سبز نشان داده است.

مجيد حلاجي مديرعامل باشــگاه تاسيســات دريايي در اين باره ميگويد: «بعد از اتمام ليگ هنوز فرصت نكردهايم

تيم فوتسال زير20 ســال ايران كه چند ماه اســت شكل گرفته، خود را براي مســابقات قهرماني آســيا كه خردادماه سال بعد در تايلند برگزار ميشود، آماده ميكند.

تيــم اميد ايــران بــا هدايت علي صانعي تاكنون با روسيه، اوكراين و عراق بازي تداركاتي داشــته و ديدار با فرانسه در فروردين ســال 96 را هم در دســتور برنامه داشــت. بازي با تيم زير 21 سال فرانسه در خاك اين كشور براي تيم ايران اهميت بســزايي دارد چرا كــه بازيكنان جوان ايران ميتواننــد قبل از حضور در مســابقات آســيايي كه انتخابي المپيك جوانان هم هست، به تجربيات بينالمللي خود اضافه كنند.فدراسيون فوتبال ايران براي برگزاري اين مســابقه حتي مشكل خروجي بازيكنان فوتسال زير 20 سال را

بلماضي: اگر به 3 امتياز اميد نداشتم به اهواز نميآمدم جمــالبلماضــي بــازيليــگقهرماناندر ســرمربيلخويايقطربا ايرانبوديــموبازيخارج بيــاناينكهامــروزبازي ازخانههمتجربهكردهايم. ســختيمقابلاســتقلال مقابلذوبآهنوسپاهان خوزستانخواهيمداشت، بــازيكرديــم.ميدانيم دربارهايــنبازيميگويد: هــوادارانرويبازيكنــان «ميدانــمامــروزبــازي فشارميآورندامابازيكنان ســختيخواهيمداشــت. ماازهرلحاظآمادههستند آخريــنبازيرفتاســت تامقابلهواداراناستقلال وبازيهايدوربرگشــت خوزســتانهمخوببازي سختترميشود.بخصوص كنند.» اينكه اســتقلال خوزستان از رقباي قبلي خودش ســرمربي لخويا در رابطه با وضعيت تيمش هر ســه امتياز را گرفته و با انگيزه مقابل ما قرار براي بازي مقابل اســتقلال خوزستان و آناليزش ميگيرد. اگر انتظار نداشتم سه امتياز را بگيريم، از حريــف ميگويد: «هر تيمي نقاط ضعفي دارد. به اهواز نميآمديم. اســتقلال خوزســتان از يك نميتوانم اين را بگويم كه اســتقلال خوزســتان بــازي كه ميزبان بود و يك بازي خارج از خانه 6 چه نقــاط ضعفي دارد و آن را براي خودمان نگه امتياز گرفته و در اين بازي هم ميزبان اســت. با ميداريم تا در بازي استفاده كنيم. ما هم شرايط اين حال اميد داريم اين تيم را شكســت دهيم و خوبي داريم اما به هر حال شــرايط هر تيمي در سهامتيازرابگيريم.» ليگوليگقهرمانانمتفاوتاست.بازيدرليگ

بلماضي درباره بازي مقابل هواداران استقلال قهرمانان سختي خودش را دارد اما ما آمادهايم و خوزســتان ادامه ميدهد: «فكر ميكنم در شش سعي ميكنيم بهترين بازي را انجام دهيم.» هم برطرف كرد به اين اميد كه تيم تحت هدايت علي صانعي بتواند به فرانسه سفر كند اما در روزهاي اخير ســفارت فرانسه در ايــران همكاريهــاي لازم را صورت نداده است. ســفارت اين كشور در تهران اعلام كرده اگر ميتوانيــم برنامه و بازي خود را عقب اندازيم. اين در حالي اســت كه ما برنامههايمان را روي اين مســابقه تنظيم كردهايم.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.