كاظمي: شرط گذاشتند شمسايي و نظري نباشند

Iran Varzeshi - - فوتبـــال ایـــران -

افشــين كاظمي كاپيتان مليپوش تيــم فوتســال گيتيپســند اصفهان كه پيــش از پايان ليــگ از همراهي تيمش منع شــد، اعلام كرد تيمش در مسابقات امسال با حواشــي بسياري رو به رو شده كــه نتيجهاش را در نتايــج ضعيف اواخر فصل ميتوان ديد. او ميگويد: «از اولين روزي كــه گيتيپســند بــراي ليگ 95 استارت زد، با مهرههاي خوب و مليپوش براي قهرماني جنگيد و توانســتيم قبل از جام جهاني چهار برد كسب كنيم. به هر حال در تيمهاي بزرگ، مشكلاتي در بين بازيكنــان وجود دارد و اين مشــكلات تا حدي عادي اســت اما متاسفانه به دليل وجود همين مشكلات كه از حد عادي اش گذشــته بود، نتوانستيم در نيم فصل دوم به اهدافمان برســيم. فكر ميكنم بازوبند كاپيتاني، همدلي را از تيم گرفته بود. من قديميترين بازيكن گيتيپسند هستم و يك تكه پارچه برايم اهميتي ندارد.يكي از بازيكنان قبل از بازي با تاسيسات دريايي با ســرمربي تيم صحبت كرده و گفته بود دوســت دارم من بازوبند كاپيتاني را در ايــن بازي ببندم. او بــا بازيكنان صحبت كرده و آنها را تحريك ميكرد اما معتقدم در چنين شرايطي باشــگاه بايد جديتر وارد عمل ميشــد.» او با اشــاره به زمان حضور شمسايي در گيتيپسند ميگويد: «متاسفانه در گيتيپسند هميشه حواشي حرف اول را زده است. زماني كه مصطفي و توســعه فوتســال با تاييد اين خبر ميگويــد: «برنامــه ريزي نامناســب ازبكهــا و تداخل برنامههــاي آنها با كنفدراسيون آسياي مركزي در نهايت باعث شــد كه ازبكها بــازي تيم ملي بزرگســالان خود را با ايــران لغو كنند ولي بازي اميدهاي دو كشــور در تاريخ مقرر برگزار خواهد شد».

تيم ملي فوتســال ايــران خود را براي مسابقات آســيايي داخل سالن و ســپس مســابقات جام ملتهاي آسيا آماده ميكند كه ســال آينــده برگزار ميشود. نظري و وحيد شمسايي عضو گيتيپسند بودند يكي از بازيكنان به دو بازيكن ديگر گفت، برويد با مديرعامل صحبت كنيد تا شمسايي و نظري در گيتيپسند نباشند. اين دو بازيكن نيز شــرط گذاشــتند كه اگر شمســايي و نظري باشند ما نيستيم. شمسايي و نظري از بزرگان فوتسال ايران هســتند و با اين كارها كوچك نميشوند اما متاســفانه اين كارهــا از جانب چند بازيكن انجام شــده و چندين سال است كه در گيتيپســند وجود دارد.به هر حال رضا لك مربي گيتيپسند بود و اين اتفاق از ارزشهايش كم نميكند. الان كه ليگ تمام شده بايد اتفاقات گذشته را فراموش كنند ».

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.