شهرآورد مازندران نیمه تمام ماند

Iran Varzeshi - - فوتبـــال ایـــران -

هفته بيست و هشتم ليگ یك

هفته بيســت و هشــتم ليگ يك با نتايج و اتفاقات عجيبي همراه بود. شــهرآورد مازنــدران در حالي كه يك بر يك در جريان بــود به دليل ورود تماشاگران به زمين و درگيريهاي شديدي كه به وجود آمد نيمه كاره ماند. عكسهاي اين اتفاق گوياي همه چيز اســت. در يزد تيم وحدت دســت به كار بزرگــي زد و مس كرمان را كه هفتهها روي نوار موفقيت حركت ميكرد شكست داد.

سپيدرود رشت هم توانست با يك گل راهآهن را از پيش رو برداشته به صدرنشــينياش ادامه دهد. اما ملوان انزلي در تهران مقابل بادران با نتيجه يك بر يك متوقف شد.

جدال خيبر و فجر سپاسي در خرم آباد بدون گل به پايان رسيد. يحيي گل محمدي دومين شكست متوالياش را با اكسين تجربه كرد. آنها با نتيجه 2 بر يك مغلوب مس رفســنجان شدند. آلومينيوم اراك پس از نتايج خوب هفتههاي اخيرش اين بار در خانه بازي را 2 بر يك به نفت مسجدســليمان واگذار كرد. پارس جنوبي 2 بر يك ايرانجوان را در شــهرآورد بوشهر شكست داد و در آخرين بازي باز هم باخت. آنها شكســت خانگي 2 بر صفر را مقابل گل گهر تجربه كردند. خونه به خونه بابل يک ...... نساجي مازندران يک )نيمه تمام ماند( گلهــا: پژمان نوري)40( براي خونه به خونــه و مرتضي غلامعلي تبار)15) براي نساجي وحدت يزد يک....................................................... مس كرمان صفر گل: امير رفعتي)۷9) سپيدرود رشت يک .................................................... راهآهن صفر گل: محمد نزهتي)45) بادرانتهرانيک ملوانانزلييک گلها: علي خسرونژاد)9( براي بادران و سعيد يوسفزاده)49( براي ملوان خيبر خرمآباد صفر............................................... فجر سپاسي صفر مس رفسنجان 2 .................................................. اكسين البرز يک گلها: بهنام عســگرخاني)33 - گل به خودي(، امير خدامرادي )۷1( براي رفسنجان و امير ميربزرگي)43( براي اكسين آلومينيوم اراك يک ..................................... نفت مسجدسليمان 2 گلهــا: روح ا... عرب)18( براي اراك و ســعيد خردمنــد)52(، رضا يزدان دوست)59 - پنالتي( براي مسجدسليمان پارس جنوبي جم 2 ....................................... ايرانجوان بوشهر يک گلها: فرشاد محمدي)61(، محمد حسين مهر آزما)90( براي پارس جنوبي و مهدي چاه كوتاهزاده ‪+90( )3‬براي ايرانجوان استقلال اهواز صفر ............................................ گل گهرسيرجان 2 گلها: شاهين مجيدي)50( مهرداد آوخ)۷0)

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.