لك و شمسايي در صدر با 3 قهرماني

Iran Varzeshi - - فوتبـــال ایـــران -

بــا پايــان رقابتهاي ليــگ برتر فوتســال ايران و قهرماني گيتيپســند اصفهــان به همراه رضا لك، اين مربي با كســب سومين قهرماني اش در فوتسال ايران به ركورد وحيد شمسايي رسيد تا تبديل به پرافتخارترين مربي باشگاهي ايران شود.

نكتــه جالــب قهرمانيهــاي لك حضور احمد اسماعيلپور بازيكن گلزن تيم ملي فوتسال در هر سه قهرماني لك بوده است.

رضــا لك كه بــا بــازي دادن به اسماعيلپور در ليگ برتر، نقش بزرگي در ظهور ايــن بازيكن داشــت، حالا با درخشــش اين بازيكن سومين قهرماني مشتركش را جشن گرفته است.

از آغاز ليگ برتر فوتسال تاكنون به ترتيب تيمهاي زير بهعنوان قهرماني در زمينه باشگاهي ايران دست يافته اند. 2004 – شن ساي ساوه )سعيد تهمتن( 2005 – تام ايرانخودرو )محمدحسن انصاريفرد( 2006 – شــن ساي ساوه )ساويو سوسا از برزيل( 200۷ – تــام ايرانخــودرو )محمــود خوراكچي – حسين شمس( 2008 – فــولاد ماهــان اصفهــان )عليرضا افضل( 2009 – فولاد ماهان اصفهان )حسين افضلي( 2010 – شــهيد منصــوري قرچــك )رضا لك( 2011 – شــهيد منصــوري قرچــك )رضا لك( 2012 – گيتيپســند )عليرضا افضل( 2013 – دبيري تبريز )وحيد شمسايي( 2014 – تاسيسات دريايي تهران )وحيد شمسايي( 2015 – تاسيسات دريايي تهران )وحيد شمسايي(

-2016 )رضا لك(

پرافتخارتريــن مربــي باشــگاهي فوتسال ايران رضا لك است كه تاكنون دو بار با تيــم منصوري قرچك بهعنوان قهرماني ليگ رسيد و ســابقه دو نايب قهرماني در جام باشگاههاي آسيا با اين تيــم و دو نايب قهرماني در ليگ برتر را با گيتيپســند اصفهان دارد. وی قبل از حضور در تيم منصوري توانسته بود تيم راهآهن تهران را به ليگ برتر فوتســال برساند. وحيد شمســايي در چهار سال گذشــته بهعنوان مربي بازيكن به ســه عنوان قهرمانــي ليگ )يك بار دبيري و دو بار تاسيســات دريايي تهران( دست يافته است. گيتيپســند اصفهــان اصفهــان

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.